Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Upis studenata Ispiti i prava studenata
Ispiti i prava studenata Štampa El. pošta
ponedeljak, 11 maj 2009 18:09

Ispitni rokovi su: januarsko-februarski, junsko-julski, septembarsko-okto-barski. Ispitni rok u pravilu sadrži dva termina.

Predmetni nastavnik obavezan je da na prvom času nastave upozna studente sa načinom polaganja završnog ispita i terminima za njegovo održavanje. Završni ispit se u strukturi poena može vrednovati sa najviše 50% ukupnog broja poena i održavaju se u januarsko-februarskim, junsko-julskim i septembarskim rokovima.

Završnom ispitu može pristupiti student koji je zadovoljio sve programom propisane obaveze, te se blagovremeno prijavio za polaganje tog ispita, najkasnije 1 (jednu) sedmicu prije nego što će se ispit održati prema usvojenom kalendaru. Rezultati pismenog ispita iz svakog ispitnog roka se čuvaju u rokovima utvrđenim propisima o čuvanju i arhiviranju dokumentacije.

Rezultate provjere rada i znanja studenta u toku nastave predmetni nastavnik unosi u indeks studenta. Nakon završetka nastave i završnog ispita nastavnik određuje ukupni broj osvojenih poena i formira konačnu ocjenu za svakog studenta. Ukupan broj osvojenih poena i završnu ocjenu nastavnik unosi u indeks, ispitnu prijavu i zajednički spisak/izvještaj studenata, koje dostavlja studentskoj službi fakulteta/akademije. Ocjenjivanje i vrednovanje vrši se u skladu sa Statutom Univerziteta, ocjenama od 5 do 10.

Prolazne ocjene su od 6 do 10:

  • 10 - A -odličan-izuzetan, ostvaruje se od 91 do 100 poena;
  • 9 - B - odličan, ostvaruje se od 81 do 90 poena;
  • 8 - C - vrlo dobar, ostvaruje se od 71 do 80 poena;
  • 7 - D - dobar, ostvaruje se od 61 do 70 poena;
  • 6 - E - dovoljan, ostvaruje se od 51 do 60 poena;
  • 5 - F - nije položeno, ostvaruje se od 0 do 50 poena.

Ispiti i svi oblici provjere znanja su javni. Oblici provjere znanja mogu biti pismeni, usmeni i praktični. Ukoliko se ispit organizuje usmeno, nastavnik treba da omogući svim zainteresovanim studentima da prisustvuju ispitivanju. Usmenom ispitu obavezno prisustvuje, pored kandidata i ispitivača i najmanje još jedno lice iz reda studenata, nastavnika ili saradnika. Ukoliko se ispit organizuje pismeno, nastavnik upoznaje studente sa kojim se pomagalima mogu koristiti. Ako se ispit sastoji iz pismenog i usmenog dijela, student koji nije položio pismeni dio ispita ne može polagati usmeni dio ispita, pa stoga u novom ispitnom roku mora prijaviti i polagati cijeli ispit.

Nastavnik je dužan da saopšti studentima rezultate usmenog završnog ispita odmah po održanom ispitu, a konačnu ocjenu na ispitu dužan je objaviti u roku od dva dana nakon završenog ispita. Rezultati pismenog završnog ispita i konačne ocjene objavljuju se u roku od pet dana od dana ispita, isticanjem na oglasnoj tabli fakulteta/akademije ili na drugi adekvatan način. Ukoliko je student ocjenjen ocjenom 5 - nedovoljan, nastavnik je dužan da ga na njegov zahtjev upozna sa nedostacima rada. Ukoliko je ispit položilo manje od 50% studenata koji su redovno pohađali nastavu i polagali završni ispit, nastavnik je dužan da prije popravnog završnog ispita održi grupne konsultacij e sa studentima.

Ako student smatra da je oštećen u postupku sprovođenja i ocjenjivanja na završnom ispitu ima pravo na ponovno polaganje pred komisij om.        U roku od 24 sata nakon saopštenja ocjene, student uz pismeni zahtjev i obrazloženje traži da se ispit ponovi pred komisijom. Dekan organizacione jedinice donosi rješenje o ponovljenom ispitu, ako ocjeni da je zahtjev opravdan, sa kojim upoznaje predmetnog nastavnika i studenta. U rješenju se utvrđuje obaveza ponavljanja ispita u roku od 48 sati u prvom slobodnom terminu. Rješenjem iz prethodnog stava ovog člana se imenuje i ispitna komisija sa utvrđenim obavezama ponavljanja ispita u roku od 48 sati.

Poslije tri neuspjela pokušaja polaganja ispita, student ima pravo da na lični zahtjev polaže ispit pred ispitnom komisijom koju imenuje dekan organizacione jedinice.

U slučaju spriječenosti predmetnog nastavnika da održi završni ispit, organizacija i održavanje završnog ispita povjerava se drugom nastavniku iz iste ili srodne oblasti, ili komisiji koju imenuje dekan fakulteta/akademije. Komisija iz prva dva stava ovog člana ima najmanje tri člana. U komisiju se imenuju nastavnici iz iste ili srodne uže naučne oblasti. Ispitivač s čijom ocjenom student nije zadovoljan ne može biti predsjednik komisije. Odluku o ocjeni komisija donosi većinom glasova. Odluka komisije je konačna. Na saopštenje ocjena komisije sa usmenog, odnosno pismenog završnog ispita shodno se primjenjuju odredbe člana 34. pravila. Zapisnik o toku ispita i ocjeni komisija dostavlja odgovarajućoj službi fakulteta/akademije

U toku ispitnog dana student može polagati ispit iz samo jednog predmeta.

Student može tražiti odlaganje polaganja prijavljenog ispita uz molbu, ljekarsko uvjerenje ili neki drugi dokumenat kojim se dokazuje opravdanost odlaganja polaganja prijavljenog ispita. Molba za odlaganje podnosi se studentskoj službi.

U slučaju da student prekine započeto polaganje ispita smatra se da student nije položio ispit.

Ako student ne dođe na ispit u zakazano vrijeme, ispitna prijava gubi važnost. Nastavnik će na ovoj prijavi naznačiti da kandidat nije došao na ispit te se smatra da je odustao od ispita.

Studenti koji su obnovili upis u istu godinu studija, imaju pravo polagati ispite iz godine koju su obnovili u svim ispitnim rokovima.

Apsolventi koji su obnovili apsolventski staž, preostale ispite mogu polagati svakog mjeseca uz naknadu troškova.

 

2.1. Priznavanje ispita

Ispit iz istog nastavnog predmeta položen na drugom Ekonomskom fakultetu u Republici Srpskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Federaciji BiH priznaje se u cjelini. Ispit položen na drugom Fakultetu, osim Ekonomskog, priznaje se samo ako je predmet izučavan u istom obimu i sa istim programskim sadržajem.

Ako se radi o položenom ispitu sličnog obima, vrši se postupak utvrđivanja razlika u sadržaju nastavnog predmeta. Student je dužan prijaviti ovjeren nastavni plan i program ako prelazi sa drugog Fakulteta.

Riješenje o priznavanju ispita donosi dekan Fakulteta. Kandidat je dužan položiti diferencijalne ispite utvrđene u riješenju. Ako postoji mogućnost, diferencijalni predmeti se mogu polagati u toku školske godine i izvan utvrđenih ispitnih rokova. Kandidat je dužan prijaviti diferencijalni ispit Studentskoj službi.


2.2. Stimulativne i disciplinske mjere

Studentima koji postignu izvanredne rezultate u nastavnom i naučnoistra-živačkom radu dodjeljuju se pohvale i nagrade u vidu plaketa i novčanih nagrada.

Za povredu obaveza studenti odgovaraju disciplinski. Odgovornost i obaveze studenata utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o odgovornosti studenata.

 

2.3. Zaštita prava studenata

Student može podnijeti prigovor:

  • na ocjenu dobivenu na ispitu i
  • ako stoji na stanovištu da ispit nije obavljen u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prigovor se podnosi dekanu u roku od tri dana od dana saopštavanja ocjene, odnosno, prijema akta. Dekan treba da odgovori na prigovor u roku od 5 dana od dana prijema prigovora.

Učesnik konkursa može podnijeti prigovor na redoslijed konkurenata za upis u prvu godinu studija u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli Fakulteta. Dekan rješava prigovor u roku od 3 dana na prijedlog Komisije koju je imenovao za tu školsku godinu.

 

2.4. Završetak studija i završni (diplomski) rad

Završni rad predstavlja samostalnu stručnu obradu određenog problema, vrednuje se sa (5 - 10) ECTS bodova na I ciklusu. Završnim radom student dokazuje da je na osnovu znanja stečenog tokom studija ovladao zadanom temom, da je temu obradio po predviđenoj metodologiji, da zna da koristi stručnu literature i terminologiju, kao i da je ispravno navodi. Tema završnog rada bira se iz predmeta koje sadrži studijski program. Moguće teme završnih radova predlažu predmetni nastavnici. Izuzetno, studentu se može odobriti tema završnog rada koju samostalno predloži, uz prethodnu konsultaciju sa nastavnikom kod kojeg želi da uradi završni rad. Uz svaku temu završnog rada navodi se osnovna literatura.

Završni rad prijavljuje se nadležnoj službi fakulteta / akademije, na propisanom obrascu. Student stiče pravo da prijavi završni rad kada ispuni sve propisane uslove iz pretposlednjeg semestra.

Prijava završnog rada obuhvata sledeće podatke: radni naziv teme, predmet, datum prijave i potpis mentora.

U studijskoj godini nastavnik može preuzeti, u svojstvu mentora, najviše 10 završnih radova I ciklusa za studijske programe iz tehničkih, biotehničkih, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka, odnosno najviše 15 završnih radova za studijske programe iz društvenih, humanističkih i umjetničkih nauka.

Student može samo jednom promij eniti temu završnog rada.

Završni rad student izrađuje samostalno. Mentor je obavezan da prati rad studenta, pomaže mu savjetima i upućivanjem u literaturu.

Student formira završni rad u konceptu sa svim pripadajućim dijelovima. Koncept se predaje nastavniku - mentoru na uvid i pregled. Student je dužan postupiti prema uputstvima i primjedbama nastavnika - mentora. U protivnom rad se vraća na dalju doradu. Nastavnik je dužan da pregleda rad i vrati ga sa komentarom najkasnije za dvije sedmice od dana predaje rada.

Nakon položenog zadnjeg ispita student može u roku od 10 dana provjeriti u nadležnoj službi fakulteta/akademije eventualne neusklađenosti u ličnom dosijeu. Student predaje potreban broj primjeraka završnog rada nadležnoj službi fakulteta/akademije. Nakon predaje rada u potrebnom broju primjeraka, na prijedlog mentora dekan fakulteta/akademije formira komisiju i zakazuje se odbrana. Komisiju sačinjavaju mentor, predsjednik i najmanje jedan član. Podaci o odbrani objavljuju se na web stranici i oglasnoj tabli fakulteta/akademije. Od predaje rada do njegove odbrane mora proći najmanje 5 dana.

Odbrana završnog rada sastoji se po pravilu od usmenog izlaganja rezultata rada i obrazloženja izdvojenih zaključaka, kao i odgovora na pitanja komisije u vezi rezultata rada i zaključaka. Pred Komisijom student usmeno brani urađeni završni rad nakon pozitivnog izvještaja Komisije i odobrenja/odluke Vijeća fakulteta/akademije za javnu odbranu rada. Ako student ne zadovolji na odbrani završnog rada, ima pravo da zatraži da mu se odobri izbor nove teme u okviru istog ili drugog predmeta. Završni rad i odbrana ocjenjuju se jedinstvenom ocjenom od 5 (pet) do 10 (deset).Ocjena se donosi većinom glasova članova komisije.

Poslednje ažurirano srijeda, 13 april 2011 11:33
 

Online:

Imamo 22 gostiju na mreži