Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна Почетна Вијести Представљена књига „Економска политика – регионални аспекти“
Представљена књига „Економска политика – регионални аспекти“ Штампа Eл. пошта
четвртак, 27 октобар 2016 10:39

На штанду Републике Српске на Сајму књига у Београду и на штанду Економског факултета у Београду представљена је књига  „Економска политика – регионални аспекти“, аутора проф. др Бојана Димитријевића, проф. др Николе Фабриса, проф. др. Лјубише Владушића, проф др Миливоја Радовића и доц. др Маје Јандрић. На промоцији књиге говорили су извршни директор ЦБЦ др Радоица Лубурић, проф. др Бојан Димитријевић, проф. др Никола Фабрис и проф. др Лјубиша Владушић. Књига је заједничко издање Економских факултета у Београду и Палама.
Универзитет у Источном Сарајеву и ове године, већ традиционално, представља своја издања и научне часописе на штанду Републике Српске на 61. Међународном београдском сајму књига.

Књи­га представља уни­вер­зи­тет­ски удж­бе­ник и пи­са­на је на осно­ву про­гра­ма за пред­мет Те­о­ри­ја и ана­ли­за еко­ном­ске по­ли­ти­ке. Ме­ђу­тим, за раз­ли­ку од прет­ход­ног из­да­ња ово из­да­ње је писано као ре­ги­о­нал­ни удж­бе­ник и сто­га су укљу­че­не еко­ном­ске по­ли­ти­ке у Ср­би­ји, Бо­сни и Херце­го­ви­ни и Цр­ној Го­ри. Књи­га је по­де­ље­на на че­ти­ри ло­гич­ке це­ли­не, са тринаест поглавља: По­јам и те­о­риј­ске кон­цеп­ци­је еко­ном­ске по­ли­ти­ке, Мо­не­тар­на, фи­скал­на по­ли­ти­ка и економска политика на тржишту рада, Ста­би­ли­за­ци­о­на еко­ном­ска по­ли­ти­ка и Ме­ђу­на­род­ни аспект економ­ске по­ли­ти­ке. Уджбеник омогућава сту­ден­тима да се оспо­со­бе за лак­ше разумевање сложе­не економске ствар­ности, њено ди­јаг­но­сти­ковање и лакшу при­ме­ну одговара­ју­ће „терапи­је” у прак­си, у ци­љу ефи­ка­сни­јег и ра­ци­о­нал­ни­јег функ­ци­о­ни­са­ња привре­де.

Земља почасни гост Сајма је Иран, а до 30. октобра, представиће се више од 450 домаћих и иностраних излагача, међу којима значајан наступ има и Република Српска на штанду који је у знаку реченице “Идеш ли, роде” Петра Кочића.
Током трајања ове манифестације, премијерно ће бити представљена књижевна издања, а публика ће моћи да присуствује и бројним дискусијама и предавањима о књижевности, издаваштву и актуелном друштвеном тренутку.

Економски факултет Пале

 

Мени

Почетна
I циклус
II циклус
Постдипломски студиј
Активности
Асоцијације
Факултет

Онлине:

Имамо 91 гостију на мрежи