Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Asocijacije Alumni Magistri / masteri ekonomije
Magistri / masteri ekonomije Štampa El. pošta
srijeda, 10 decembar 2014 08:50

Drugi ciklus studija (master studij)

Magistri / masteri ekonomije

Ime i prezime kandidata / Datum odbrane / Tema

 1. Bojana Perišić / 28.02.2014. / „Uticaj starenja stanovništva na ekonomski razvoj Republike Srpske”
 2. Vladan Mićić / 31.03.2014./ „Metodološki problemi merenja i analize ekonomičnosti u javnim preduzećima Republike Srpske”.
 3. Milivoje Stevanović / 31.03.2014. / „Međuzavisnost ostvarene produktivnosti i isplaćenih zarada zaposlenih u proizvodnim preduzećima Republike Srpske”
 4. Dragana Jovanović / 15.05.2014. /  „Migraciona kretanja u Republici Srpskoj”
 5. Miloš Vidović / 19.06.2014. / „Pristup upravljanju portfoliom obveznica u teoriji i praksi”
 6. Sanja Vasić / 19.06.2014. „Međuzavisnost stepena iskorišćenja kapaciteta i ostvarene dobiti u preduzeću”
 7. Videna Cicović / 08.07.2014. / „Adekvatnost kreiranja i upotreba brenda u međunarodnom poslovanju”
 8. Đorđe Lubura / 08.07.2014 / „Analiza makroekonomskih računa ukupne ekonomije u Republici Srpskoj”
 9. Andrijana Šilj / 18.09.2014. / „Siva ekonomija u Republici Srpskoj - poreski aspekti”
 10. Milica Rašević /  26.09.2014./ „Teorijski i praktični pristup riziku i značajnosti u reviziji finansijskih izvještaja, osvrt na praksu u BiH”
 11. Bojan Vujinović / 05.12.2014. / „Međuzavisnost izbora medija direktnog marketinga i tipa proizvoda”
 12. Bojana Vučićević / 24.12.2014. „Realni sektor privrede Bosne i Hercegovine u svjetlu otpornosti na krizu”
 13. Slaven Dubovina /26.02.2015. /„Analiza i ocjena dostignutog razvoja tržišta kapitala u Republici Srpskoj”
 14. Jelena Ikić / 27.4.2015. / „Tendencije razvoja prodaje od lokalnog do globalnog pristupa”
 15. Dragana Gojković / 09.06.2015./ „Supervizija banaka i bankarske krize “
 16. Slađana Andrić /18.06.2015./„Revizija pozicije zaliha u bilansu stanja entiteta''  u četvrtak,
 17. Vidak Brčkalo /01.07.2015./„Politika cijena u različitim strukturama tržišta s osvrtom na Republiku Srpsku“
 18. Vedrаnа Plаninčić /01.07.2015./ „Uloga menadžmenta i preduzetničkog razvoja u stvaranju održive konkurentske prednosti Bosne i Hercegovine“
 19. Helena Kovač /02.07.2015./  „Trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa EU-28, EFTA-om i CEFTA-om“
 20. Slobodan Rakić /16.09.2015. /  „Problemi finansiranja zdravstvenog osiguranja u Bosni i Hercegovini“
 21. Nikolina Pandurević /26.10.2015./„Performanse izvještaja državnih revizora o usaglašenosti poslovanja sa pravilima i propisima sa osvrtom na praksu u BIH“
 22. Tanja Maletić /28.10.2015. /„Ekološko pozicioniranje proizvoda“
 23. Ivan Tomić /03.11.2015./„Efekti osnivanja i rada investicionih fondova u Bosni i Hercegovini“
 24. Dajana Radović / 10.12.2015. / „Međuodnos interne revizije i procesa upravljanja rizicima u finansijskim institucijama sa osvrtom na BiH“
 25. Olja Kovačević / 25.12.2015. / „Ocjena i problemi tranzicije u Bosni i Hercegovini i regionu“
 26. Milanka Prorok / 21.1.2016. / „Planiranje korporativnog identiteta i imidža kompanije“
 27. Marijana Đuričić / 21.1.2016. / „Obračun osnovnih makroekonomskih agregata u statistici Republike Srpske - kritički osvrt“
 28. Milica Radović / 30.3.2016. / „Strategija klastera i održiva konkurentska prednost“
 29. Aleksandra Tomić / 30.3.2016. / „Liderstvo i inovacije: ključni faktori održive konkurentske prednosti preduzeća“
 30. Aleksandra Mrdić / 6.4.2016. / „Razvoj privatnog sektora u Bosni i Hercegovini“
 31. Suzana Cvijetić / 7.4.2016. / „Primjena metoda uzorkovanja u pribavljanju dokaza u reviziji finansijskih izvještaja - osvrt na praksu u BiH“
 32. Dejan Božić / 8.4.2016. / „Problemi tranzicije marke proizvoda u brend“
 33. Vanja Drašković / 8.4.2016. / „Uticaj potrošačkog etnocentrizma na kupovinu proizvoda finalne potrošnje u BiH“
 34. Miona Graorac / 11.5.2016. /„Preuzimanje rizika banko osiguranja sa stajališta osiguravajućeg društva“
 35. Jelena Vlačić / 12.5.2016. /„Stimulacija zaposlenih kao faktor produktivnosti u preduzeću“
 36. Ivana Delić / 13.5.2016. / „Problemi razvoja javnog sektora u Bosni i Hercegovini“
 37. Arsen Hršum / 26.5.2016. / „Prednosti i mogući nedostaci programa međunarodnog monetarnog fonda u zemljama u tranziciji“
 38. Svetlana Mitrović / 21.9.2016. / „Uticaj osiguranja depozita na domaću štednju i gradnju međusobnog povjerenja“
 39. Vanja Vukojičić / 21.9.2016. / „Koncentracija na tržištu telekomunikacija u BiH“
 40. Dragana Trifković / 22.9.2016. / „Izgradnja snažnog brenda kroz emocionalnu povezanost sa potrošačem“
 41. Sniježana Jokić / 23.9.2016. / „Marketinški aspekti razvoja turističke ponude“
 42. Marijana Brčkalo / 30.9.2016. / „Ravnoteža preduzeća u različitim strukturama tržišta“
 43. Branka Ristović / 6.10.2016. / „Restrukturirajuće aktivnosti u poslovanju savremenih kompanija“
 44. Miomira Mrdić / 10.10.2016. / „Optimizacija i mjerenje performansi portfolija hartija od vrijednosti“
 45. Olja (Radovan) Boljanović / 19.12.2016. / „Unapređenje institucionalnog okvira u funkciji izgradnje modela finansiranja zaštite od elementarnih nepogoda s posebnim osvrtom na JU Vode Srpske“
 46. Aleksandra (Milija) Jojić / 17.2.2017. / „Slabosti ekonomskog modela BiH i problemi razvoja realnog sektora”
 47. Stojka (Milad) Šarović / 23.2.2017. / „Procjena rizika i materijalnosti u reviziji pravilnosti javnog sektora”
 48. Vanja (Strajo) Sladoje /7.3.2017. / „Razvoj malih firmi - put bržeg privrednog oporavka Republike Srpske”
 49. Snježana (Milan) Zarić / 7.4.2017./ „Usklađenost poslovnih ciklusa u Bosni i Hercegovini sa poslovnim ciklusima u Evrozoni u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji”
 50. Slaven (Miodrag) Kundačina / 7.4.2017./ „Finansijska kriza na Zapadnom Balkanu - razmjere i perspektive izlaska iz krize”
 51. Anja (Željko) Ilić /5.5.2017. /„Inovativna privreda i konkurentnost - pouke za Bosnu i Hercegovinu”
 52. Vera (Rade) Mijatović / 10.5.2017. / „Upravljačke aktivnosti lokalnih zajednica u oblasti ruralnog razvoja na primjeru opštine Sokolac”
 53. Milica (Lazar) Bojat / 8.6.2017. /„Komparativna analiza poslovanja investicionih fondova u Bosni i Hercegovioni, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori od početka procesa privatizacije do danas”
 54. Jelena (Vlastimir) Marjanović /15.6.2017. /„Potencijal preduzetništva i malih i srednjih preduzeća u funkciji privrednog razvoja Republike Srpske”
 55. Gorana (Miro) Pekić /23.6.2017. / „Iskustva i problemi primjene ESCO modela u privredi Bosne i Hercegovine”
 56. Jelena (Savo) Aleksić /30.6.2017. / „Uticaj lokacije na kvalitet ekonomije preduzeća”
 57. Jelena (Slaviša) Urta /5.7.2017. /„Stvaranje vrijednosti putem poslovnih strategija u poslovanju savremenih korporacija”
 58. Jelena (Ljubinko) Jokić /29.9.2017. / „Evaluacija visokoškolskog obrazovanja sa aspekta konkurentnosti privrede”
 59. Sanja (Jovan) Mandić / 18.1.2018. /„Poslovanje savremenih korporacija u uslovima ekonomske krize - primjena menadžment instrumenata i sistema”
 60. Nikola (Miloš) Timotić / 18.1.2018. / ,,Investicije i drugi međunarodni formati u međunarodnom biznisu”.
 61. Aleksandra (Zoran) Gluhović / 27.2.2018. / ,,Subvencioniranje poljoprivrede u BiH u cilju jačanja konkurentnosti”.
 62. Jelena (Miloš) Timotić / 28.2.2018. / ,,Upravljanje inovacijama i njegovanje korporativnog preduzetništva kao ključni faktori ekonomskog razvoja i stvaranje konkurentske prednosti”.
 63. Slađana (Sredoje) Vuković / 28.2.2018. / ,,Istraživanje preferencija potrošača pri kupovini piva”.
 64. Jovica (Dragan) Jović / 30.3.2018. / ,,Istraživanje promjena obima i strukture bruto domaćeg proizvoda Republike Srpske”.
 65. Srđan (Dragutin) Čegar / 30.3.2018. / ,,Uloga EU fondova u razvoju BiH”.
 66. Olja (Dragomir) Radojković / 13.6.2018. / ,,Liderstvo i programi strategijskih promjena u poslovanju savremenih korporacija”.
 67. Sanja (Božidar) Ždrale / 28.6.2018. / ,,Uticaj korporativne kulture na uspješnost organizacionih promjena”.
 68. Vinka (Drago) Mićić / 28.6.2018. / ,,Menadžment alati u poslovanju savremenih kompanija”.
 69. Dragana (Dragan) Rosandić / 4.7.2018. / ,,Planiranje i provođenje revizije finansijskih izvještaja”.
 70. Milana (Borislav) Todić /  4.7.2018. / ,,Teorijske osnove revizije kao nauke i kao prakse”.
 71. Zorica (Perko) Kovač / 13.7.2018. / ,,Uloga trgovine i trgovinskih preduzeća u procesu oporavka privrede Bosne i Hercegovine”.
 72. Mirjana (Boško) Štaka / 20.9.2018. / ”Društvena odgovornost lokalnih i globalnih kompanija u RS i BiH”.
 73. Marko (Dragan) Ćupović / 25.9.2018. /  ,,Procjena rizika u reviziji finansijskih izvještaja”.
 74. Jelena (Jovo) Tešanović / 16.10.2018. / ,,Ekonomski i finansijski efekti sistema javnih nabavki u BiH”.
 75. Nenad (Nikola) Božović / 16.10.2018. / ,,Valutni odbor kao ograničenje ili rješenje razvoja ekonomija zemalja Jugoistočne Evrope”.
Poslednje ažurirano četvrtak, 08 novembar 2018 12:55
 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 102 gostiju na mreži