Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo Spisak tema za završne radove
Spisak tema za završne radove Štampa El. pošta
petak, 23 novembar 2018 16:28

R.B.

MENTOR

TEMA

1.

Prof. dr Nikola Gluhović

 

Predmeti:

Marketing,

Međunarodni marketing,

Istraživanje (turističkih) tržišta

 

 

 

1. Stvaranje i mijenjanje stavova potrošača

2. Percepcija potrošača

3. Uticaj kulture na oblikovanje ponašanja potrošača

4. Pristupi istraživanju imovinske vrijednosti brenda

5. Percepcijska obilјežja lokalnih i međunarodnih brendova

6. Racionalni vs. emocionalni motivi potrošača

7. Izazovi segmentiranja poslovnih tržišta

8. Konkurentska uloga transfernih cijena

9. Marketinški značaj višetržišnih varijacija životnog ciklusa proizvoda

10. Istraživanje turističkog tržišta za potrebe hotelskih preduzeća

11. Značaj i izvodlјivost kontinuiranog praćenja inostranih tržišta

12. Međunarodno konkurentsko diferenciranje

13. Izazovi brendiranja turističke destinacije

14. Problemi istraživanja ponašanja potrošača

15. Marketinški potencijali korisničkog tržišta Interneta u svijetu

2.

Doc. dr Marko Đogo

 

Predmet: Međunarodna ekonomija

1. Karakteristike spolјnotrgovinske razmjene BiH i zemalјa EU

2. Karakteristike spolјnotrgovinske razmjene BiH i zemalјa CEFTA

3. Spolјnotrgovnska razmjena zemalјa nastalih raspadom SFRJ

4. Kindlebergerova šema evolucije platnog bilansa sa osvrtom na ekonomsku tranziciju u BiH

5. Gravitacioni model – validnost za trgovinsku razmjenu zemalјa nastalih raspadom SFRJ

Predmet: Međunarodne finansije

1. De facto i  de jure režimi deviznih kurseva u zemlјama nastalim raspadom SFRJ

2. Razvoj teorija određivanja deviznog kursa

3. Dohodovni pristup prilagođavanja platnog bilansa

4. Cijenovni pristup prilagođavanja platnog bilansa

5. Kontraverze Breton-Vudskog međunarodnog monetarnog sistema

3.

Prof. dr Ljubiša Vladušić

Predmet:

Teorija i analiza ekonomske politike

1. Cilјevi i instrumenti programa ekonomskih reformi u Republici Srpskoj

2. Program ekonomskih reformi i tržište rada u Republici Srpskoj

3. Socijalni aspekti  ekonomskih  politika

4. Stabilizacioni programi Međunarodnog monetarnog fonda

5. Komparacija ortodoksnih i heterodoksnih stabilizacionih programa

6. Ekonomska politika za prevladavanje krize

7. Filipsova kriva i stabilizaciona politika

8. Cilјevi monetarne politike

9. Dolarizacija

10. Cilјevi ekonomske politike različitih teorijskih koncepcija

Predmet:

Ekonomija javnih preduzeća

1. Ograničenja u poslovanju javnih preduzeća

2. Efikasnost i mjerenje performansi javnih preduzeća

3. Tržišni versus prosocijalni aspekti privređivanja javnih preduzeća

4. Prestrukturiranje javnih preduzeća Republike Srpske

5. Programi međunarodnih finansijskih institucija i javna preduzeća

6. Programi Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i javna preduzeća

7. Globalizacija i javna preduzeća

8. Model javno-privatnog partnerstva sa aspekta interesa javnog sektora

9. Vrste državnih aktivnosti i načini mjerenja veličine javnog sektora

10.Analiza privatizacije državnog kapitala u Republici Srpskoj

4.

Doc. dr Predrag Mlinarević

Predmet: Makroekonomija

1. Devizni kurs kao determinanta eksterne konkurentnosti

2. Uloga politika na tržištu rada na  dugoročnu nezaposlenost

3. Značaj strukture i obima investicija u kontekstu podsticanja privrednog rasta

4. Strane direktne investicije i strukturna transformacija privreda zemalјa bivše Jugoslavije

5. Javni dug i privredni rast- zabluda ili dokazani kauzalitet

6. Demokratija i privredni rast

7. Implikacije razlika između IS-LM modela i Tejlorovog pravila na vođenje monetarne politike

8. Dometi kvantitativnih olakšica u ostvarivanju makroekonomskih cilјeva

9. Kriza podpotrošnje i fiskalna konsolidacija- kontroverze u svijetlu poslednje ekonomske krize

10. Fiskalni multiplikatori kao analitički instrument utvrđivanja doprinosa fiskalne politike

11. Industrijska politika i strukturne promjene

12. Filips-Okunov model i njegovo važenje u slučaju zemalјa bivše Jugoslavije

13. Rikardijanska jednakost i anticiklična fiskalna politika

14. Značaj neto radničkih doznaka za privredni rast BiH

15. Komparativna analiza izvora privrednog rasta zemalјa bivše Jugoslavije

5.

Doc. dr Zorica Golić

Predmet:

Finansijsko poslovanje

1. Grupno finansiranje i turizam

2. Metode ocjene investicionih projekata i upravlјanje projektnim rizicima

3. Upravlјanje zalihama i njihov uticaj na uspješnost poslovanja turističkih preduzeća

4. Primjena bihevioralnih finansija

5. Tehnike evaluacije i odlučivanja u kapitalnom budžetiranju

6. Praćenje performansi investicije

7. Grupno finansiranje i inovativni razvoj turizma

8. Specifični oblici finansiranja preduzeća

Predmet:

Poslovne finansije

1. Rizik i prinos portfolia

2. Finansijske odluke i budžetiranje kapitala

3. Kapitalna ulaganja preduzeća – cilј i metode procjene

4. Grupno finansiranje kao inovacija u finansiranju malih i srednjih preduzeća

5. Analiza finansijskih izvještaja sa cilјem investiranja u akcije kompanija

6. Bihevioralne finansije – racionalnost i iracionalnost u finansijama

7. Finaniranje kapitalnih investicija hartijama od vrijednosti

8. Korporativno upravlјanje u BiH

6.

Prof. dr Branislav Mašić

Predmeti:

Menadžment,

Usluge i uslužni biznis,

Poslovno planiranje

1. Istorija menadžmenta: kuda ide savremena praksa i teorija

2. Organizaciono okruženje i kultura

3. Organizaciona strategija

4. Globalni menadžment

5. Upravlјanje timovima

6. Upravlјanje sistemima lјudskih resursa

7. Motivacija i njen značaj u biznisu

8. Upravlјanje uslužnim i proizvodnim operacijama

9. Dimenzije strategijskog menadžmenta

10. Strategijska analiza

11. Strategijski izbor

12. Generičke strategije

13. Međunarodne strategije

14. Dimenzije strategijske promjene

15. Liderstvo i strategijske promjene

16. Povezivanje strategije sa operacijama radi sticanja konkurentske prednosti

17. Dimenzije kvaliteta uslužne strategije

Predmeti:

Menadžment manifestacija,

Turističke destinacije

1. Klјučni elementi planiranja događaja

2. Koncept i dizajn događaja

3. Kako upravlјati finansijama događaja

4. Protokol i implementacija događaja

5. Strategijsko upravlјanje turističkom destinacijom

6. Konkurentnost i održivost turističke destinacije

7. Krizni menadžment turističke destinacije

7.

Prof. dr Aleksandar Stojanović

Predmeti:

Javne finansije, Evropske ekonomske integracije, Porezi i poresko planiranje, Ekonomika turizma

1. Fiskalna i monetarna politika Evropske unije

2. Socijalna politika EU – obrazovanje

3. Potencijali i ograničenja u razvoju banjskog turizma Republike Srpske

4. Visina i uticaj poreskog opterećenja plata na cijenu rada u Republici Srpskoj

5. Trgovinska politika Evropske unije

6. Horizontalno i vertikalno fiskalno izravnanje u BiH

 

Online:

Imamo 195 gostiju na mreži


..........