Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Upis studenata Drugi upisni rok 2020/21
Drugi upisni rok 2020/21 Štampa El. pošta
ponedeljak, 20 jul 2020 08:53

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javne visokoškolske ustanove, Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj: 02/04-3.123-6/20 od 30.01.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-10-VIII/20 od 30.01.2020. godine, raspisuje se

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo je izdalo licence za modernizovane studijske programe prvog ciklusa studija Ekonomija i Turizam i hotelijerstvo, koje kandidati mogu upisati već od ove akademske 2020/21. godine, s obzirom da je procedura licenciranja započeta još u 2019. godini.

Prvi ciklus studija:

 • Ekonomski fakultet Pale slobodno 96 mjasta, i to:

Budžet* Sufinasiranje Strani državljani Vanredni
SP Ekonomija 13+35=48 35 2 10
SP Turizam i hotelijerstvo 5+20=25 20 2 9

* U skladu sa ZoVO (čl. 123 i 124) školarinu sufinasirajućih studenata pokriva Ministarstvo iz budžeta.

PRIJAVNI OBRAZAC SP EKONOMIJA (popuniti osjenčena polja)

PRIJAVNI OBRAZAC SP TURIZAM I HOTELIJERSVO (popuniti osjenčena polja)

*  *  *

Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Kandidati koji konkurišu na upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrdjuje se na osnovu:

 • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (prosječna ocjena kao uspjeh iz svih pojedinačnih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i
 • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena predmeta četvorogodišnje srednje škole (zbir svi ocjena podjeli za brojem ocjena) množi sa brojem 10 (deset).

Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

PRIJEMNI ISPIT

Test opšteg znanja iz ekonomije (oba studijska programa). Test će se sastojati od 25 pitanja i radiće se 60 minuta. Test na polaganju prijemnog ispita će sadržavati pitanja iz Informatora. Svako pitanje sadrži tri ili četiri ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Na pitanje se odgovara zaokruživanjem slova ispred odgovora. Dozvoljeno je zaokružiti samo jedan odgovor. Svaki tačan odgovor nosi 2 poena.

Informacija na: upis.ekofis.ues.rs.ba

E-testovi i Informator

Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrdjivanje redoslijeda kandidata (rang-liste) obavlja Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta u saradnji sa centralnom komisijom za upis na studijske programe univerziteta.

Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang-listi.

U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Ukoliko broj primlјenih studenata bude manji od minimuma utvrđenog Pravilnikom o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Sl.glasnik RS“ broj 84/14 i 38/17) navedenim studentima će biti ponuđen drugi odgovarajući studijski program.

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2020/2021. godini, kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa, s tim da pravo upisa mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu sa odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima.

UPISNI ROKOVI

Drugi upisni rok PRVOG CIKLUSA STUDIJA organizovaće organizacione jedinice visokoškolske ustanove koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema slјedećim terminima:

(1) prijavljivanje kandidata počinje 31.8.2020. godine, a završava 4.9.2020. godine;
(2) polaganje prijemnog ispita je 7.9.2020. i 8.9.2020. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
(3) objavljivanje rezultata konkursa je do 9.9.2020. godine do 14,00 časova;
(4) upis primljenih kandidata počinje 14.9.2020. godine, a završava 18.9.2020. godine.

DRUGI CIKLUS STUDIJA

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je od 22.06.2020. godine do 16.10.2020. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave. Informacije o rangiranju prijavlјenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 23.10.2020. godine na internet stranicama fakulteta/akademije umjetnosti. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu polaganje prijemnog ispita na drugom ciklusu studija obaviće se 26.10.2020. godine sa početkom u 9.00 časova, dok je objavljivanje rezultata konkursa  27.10.2020. godine do 14.00 časova, a upis primljenih kandidata počinje 28.10.2020. godine i završava se 30.10.2020. godine.

* * *

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje iznosi 70,00 KM.

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija - 1251004
 • Vrsta prihoda - 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Uplata će se vršiti prema odluci upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš). Pored toga, na prijemni ispit je nophodno ponijeti zaštitnu masku.

Prilikom prijave na prijemni ispit, kandidat je dužan podnijeti prijavu (popunjava na fakultetu) i priložiti sljedeća dokumenta, i to:

 1. izvod iz matične knjige rodjenih;
 2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
 3. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;
 4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti,
 5. ljekarsko uvjerenje (ovo uvjerenje se donosi prilikom upisa poslije prijemnog ispita)

PRIJAVNI OBRAZAC SP EKONOMIJA (popuniti osjenčena polja)

PRIJAVNI OBRAZAC SP TURIZAM I HOTELIJERSVO (popuniti osjenčena polja)

*  *  *

Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta dužna je da centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 časa nakon formiranja rang-liste.

Centralna komisija za upis dostavlja Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou univerziteta.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang-listi plasira u okviru broja utvrdjenog konkursom za upis. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predvidjenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.

Ukoliko se kandidat nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrdjen za upis ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja sadržati i nalaz psihologa.

Rang-lista objavljuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Dekanu fakulteta, u roku od 24 časova od objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 časova za prvi ciklus i 72 časa za drugi ciklus od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

 • diplomirani ekonomista 240 ECTS
 • diplomirani ekonommista za turizam i hotelijerstvo 240 ECTS
 • master ekonomije 300 ECTS

VISINA ŠKOLARINE

Visina školarine za redovne studente prvog ciklusa studija za studijske programe na Medicinskom fakultetu, Muzičkoj i Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu iznos 660 KM, a sve ostale studijske programe 440 KM.

Visina školarine za vanredne studente prvog ciklusa studija na svim studijskim programima iznosi 1.500 KM.

Plaćanja školarine do 26 godina života oslobodjeni su:

 1. studenti - djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
 2. studenti - djeca ratnih vojnih invalida VRS I i II kategorije,
 3. studenti - invalidi VRS od I do V kategorije,
 4. studenti sa invaliditetom i
 5. studenti - djeca bez oba roditelja.

50% od punog iznosa školarine, do navršenih 26 godina života,  plaćaju:

 • studenti - djeca ratnih vojnih invalida VRS od III do VI kategorije
 • redovni studenti iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj
Ekonomski fakultet Pale

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javne visokoškolske ustanove, Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj: 02/04-3.123-6/20 od 30.01.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-10-VIII/20 od 30.01.2020. godine, raspisuje se

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Prvi ciklus studija:

 • Ekonomski fakultet Pale 154 studenata

Budžet Sufinansiranje Strani državljani Vanredni
SP Ekonomija 45 35 2 10
SP Turizam i hotelijerstvo 30 20 2 10

PRIJAVNI OBRAZAC SP EKONOMIJA (popuniti osjenčena polja)

PRIJAVNI OBRAZAC SP TURIZAM I HOTELIJERSVO (popuniti osjenčena polja)

*  *  *

Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Kandidati koji konkurišu na upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrdjuje se na osnovu:

 • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (prosječna ocjena kao uspjeh iz svih pojedinačnih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i
 • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena predmeta četvorogodišnje srednje škole (zbir svi ocjena podjeli za brojem ocjena) množi sa brojem 10 (deset).

Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

PRIJEMNI ISPIT

Test opšteg znanja iz ekonomije (oba studijska programa). Test će se sastojati od 25 pitanja i radiće se 60 minuta. Test na polaganju prijemnog ispita će sadržavati pitanja iz Informatora. Svako pitanje sadrži tri ili četiri ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Na pitanje se odgovara zaokruživanjem slova ispred odgovora. Dozvoljeno je zaokružiti samo jedan odgovor. Svaki tačan odgovor nosi 2 poena.

Informacija na: upis.ekofis.ues.rs.ba

E-testovi i Informator

Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrdjivanje redoslijeda kandidata (rang-liste) obavlja Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta u saradnji sa centralnom komisijom za upis na studijske programe univerziteta.

Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang-listi.

U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Ukoliko broj primlјenih studenata bude manji od minimuma utvrđenog Pravilnikom o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Sl.glasnik RS“ broj 84/14 i 38/17) navedenim studentima će biti ponuđen drugi odgovarajući studijski program.

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2020/2021. godini, kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa, s tim da pravo upisa mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu sa odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima.

UPISNI ROKOVI

Prvi upisni rok PRVOG CIKLUSA STUDIJA:

(1) prijavlјivanje kandidata počinje 22.6.2020. a završava 26.6.2020. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);
(2) polaganje prijemnog ispita obaviće se 1.7.2020. sa početkom u 9,00 časova;
(3) objavlјivanje rezultata konkursa je 6.7.2020. godine do 14,00 časova;
(4) upis primlјenih kandidata počinje 8.7.2020. godine, a završava se 17.7.2020. godine.


Drugi upisni rok PRVOG CIKLUSA STUDIJA organizovaće organizacione jedinice visokoškolske ustanove koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema slјedećim terminima:

(1) prijavljivanje kandidata počinje 31.8.2020. godine, a završava 4.9.2020. godine;
(2) polaganje prijemnog ispita je 7.9.2020. i 8.9.2020. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
(3) objavljivanje rezultata konkursa je do 9.9.2020. godine do 14,00 časova;
(4) upis primljenih kandidata počinje 14.9.2020. godine, a završava 18.9.2020. godine.

DRUGI CIKLUS STUDIJA

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je od 22.06.2020. godine do 16.10.2020. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave. Informacije o rangiranju prijavlјenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 23.10.2020. godine na internet stranicama fakulteta/akademije umjetnosti. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu polaganje prijemnog ispita na drugom ciklusu studija obaviće se 26.10.2020. godine sa početkom u 9.00 časova, dok je objavljivanje rezultata konkursa  27.10.2020. godine do 14.00 časova, a upis primljenih kandidata počinje 28.10.2020. godine i završava se 30.10.2020. godine.

* * *

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje iznosi 70,00 KM.

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija - 1251004
 • Vrsta prihoda - 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Uplata će se vršiti prema odluci upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš). Pored toga, na prijemni ispit je nophodno ponijeti zaštitnu masku.

Prilikom prijave na prijemni ispit, kandidat je dužan podnijeti prijavu (popunjava na fakultetu) i priložiti sljedeća dokumenta, i to:

 1. izvod iz matične knjige rodjenih;
 2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
 3. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;
 4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti,
 5. ljekarsko uvjerenje (ovo uvjerenje se donosi prilikom upisa poslije prijemnog ispita)

PRIJAVNI OBRAZAC SP EKONOMIJA (popuniti osjenčena polja)

PRIJAVNI OBRAZAC SP TURIZAM I HOTELIJERSVO (popuniti osjenčena polja)

*  *  *

Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta dužna je da centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 časa nakon formiranja rang-liste.

Centralna komisija za upis dostavlja Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou univerziteta.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang-listi plasira u okviru broja utvrdjenog konkursom za upis. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predvidjenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.

Ukoliko se kandidat nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrdjen za upis ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja sadržati i nalaz psihologa.

Rang-lista objavljuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Dekanu fakulteta, u roku od 24 časova od objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 časova za prvi ciklus i 72 časa za drugi ciklus od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

 • diplomirani ekonomista 240 ECTS
 • diplomirani ekonommista za turizam i hotelijerstvo 240 ECTS
 • master ekonomije 300 ECTS

VISINA ŠKOLARINE

Visina školarine za redovne studente prvog ciklusa studija za studijske programe na Medicinskom fakultetu, Muzičkoj i Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu iznos 660 KM, a sve ostale studijske programe 440 KM.

Visina školarine za vanredne studente prvog ciklusa studija na svim studijskim programima iznosi 1.500 KM.

Plaćanja školarine do 26 godina života oslobodjeni su:

 1. studenti - djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
 2. studenti - djeca ratnih vojnih invalida VRS I i II kategorije,
 3. studenti - invalidi VRS od I do V kategorije,
 4. studenti sa invaliditetom i
 5. studenti - djeca bez oba roditelja.

50% od punog iznosa školarine, do navršenih 26 godina života,  plaćaju:

 • studenti - djeca ratnih vojnih invalida VRS od III do VI kategorije
 • redovni studenti iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj
Ekonomski fakultet Pale
Poslednje ažurirano srijeda, 19 avgust 2020 18:21
 

Online:

Imamo 82 gostiju na mreži


..........