Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Upis studenata Pravila upisa i pohađanja prvog ciklusa studija
Pravila upisa i pohađanja prvog ciklusa studija Štampa El. pošta
ponedeljak, 11 maj 2009 18:07

1.1.Upis u prvu godinu studija

Upis na prvu godinu prvog ciklusa studija Ekonomskog fakulteta vrši se na osnovu uspjeha u četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju i na osnovu rezultata na kvalifikacionom ispitu (kriterije i uslove polaganja kvalifikacionog ispita donosi Senat Univerziteta na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća fakulteta, prije početka svake školske godine). Ti uslovi su precizirani u konkursu koji se objavljuje u maju tekuće godine za narednu školsku godinu u svim javnim sredstvima informisanja («Glas Srpski», RTRS, Radio Republike Srpske i sl.), kao i na internet stranici fakulteta http://www.ekofis.org/ .

Pravo učešća na konkursu imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu i to :

 • Državljani BiH (RS i FBiH) , Srbije i Crne Gore;
 • Stranci i domaća lica koja su srednjoškolsko obrazovanje završili u inostranstvu, i stečenu diplomu nostrifikovali u RS;

Upis studija obavlja se na osnovu javnog konkursa koji objavljuje Univerzitet u rokovima utvrđenim zakonom.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uslovima kao i državljani BiH. Strani državljani su obavezni uplatiti školarinu ili dio školarine ili mogu biti oslobođeni plaćanja školarine o čemu odluku donose nadležni državni organi Republike Srpske ili Senat Univerziteta.

Strani državljani i lica koja su srednjoškolsko obrazovanje stekla u inostranstvu dužna su priložiti dokument o izvršenoj nostrifikaciji inostranog svjedočanstva. Na osnovu ovog dokumenta vrši se upis tih lica u prvu godinu studija i to najkasnije do 01. oktobra tekuće godine.

Svi prijavljeni kandidati za upis polažu kvalifikacioni ispit iz Opšte kulture.

Redoslijed kandidata utvrđuje Komisija za upis koju je imenovao dekan. Ovaj redoslijed se utvrđuje na osnovu opšteg uspjeha postignutog u četverogodišnjoj srednjoj školi i rezultata postignutog na kvalifikacionom ispitu.

Kandidati koji su u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu ili drugim Univerzitetima srodnih studija studirali po nastavnom planu i programu prije uvođenja ECTS bodova ili su završili osnovne akademske studije po ECTS sistemu na drugim Univerzitetima iz srodnih oblasti, mogu zahtijevati da im se izvrši vrednovanje navedenih studija i ostvarenih rezultata studiranja u ekvivalentan broj ECTS bodova prema nastavnom planu i programu fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Fakultet svim upisanim studentima izdaje indeks – studentsku knjižicu, kojom se dokazuje studentski status.

 

1.2. Izvod iz prošlogodišnjeg Konkursa

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1068/18 od 03.05.2017. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2017/2018. godini i Odluke o izmjeni dopune Odluke Vlade Republike Srpske o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija od 7.6.2018. godine u akademskoj 2018/2019. godini na javnim univerzitetima, r a s p i s u j e s e

KOKNURS za upis studenata u akademskoj 2018/2019 godini

Prvi ciklus studija:

 • Ekonomski fakultet Pale 156 studenata
 1. SP Eekonomija - 30 budžet, 60 sufinansiranje, 2 strani državljani, 1 vanredni
 2. SP Turizam i hotelijerstvo - 20 budžet, 40 sufinansiranje, 2 strani državljani, 1 vanredni
Drugi ciklus studija:

 • Finansije (8 sufinansiranje, 1 vanredni studij, 1 strani državljanin)
 • Poslovno upravljanje (8 sufinansiranje, 1 vanredni studij,1 strani državljanin)
 • Makroekonomija, reforme i biznis (8 sufinansiranje, 1 vanredni studij, 1 strani državljanin)
 • Kvantitativna ekonomija (8 sufinansiranje, 1 vanredni studij 1 strani državljanin)
 • Ekonomski razvoj BiH (8 sufinansiranje, 1 vanredni studij,0 strani državljanin)
 • Turizam i hotelijerstvo (10 sufinansiranje, 1 vanredni studij,1 strani državljanin)

 

Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Kandidati koji konkurišu na upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrdjuje se na osnovu:

 • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i
 • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrdjivanje redoslijeda kandidata (rang-liste) obavlja Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta u saradnji sa centralnom komisijom za upis na studijske programe univerziteta.

Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang-listi.

U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Na Medicinskom fakultetu u Foči pravo upisa imaju kandidati koji ostvare najmanje po 50% tačnih odgovora iz svakog testa pojedinačno i čija je prosječna ocjena iz prethodnog obrazovanja 3,0 i više.

Ukoliko broj primlјenih studenata bude manji od minimuma utvrđenog Pravilnikom o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Sl.glasnik RS“ broj 84/14 i 38/17) navedenim studentima će biti ponuđen drugi odgovarajući studijski program.

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1068/18 od 03.05.2018. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2018/2019. godini, kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa stim da pravo upisa mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu sa odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima.

UPISNI ROKOVI

Prvi upisni rok PRVOG CIKLUSA STUDIJA:
(1) prijavlјivanje kandidata počinje 18.06.2018. a završava 29.06.2018. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);
(2) polaganje prijemnog ispita obaviće se 2.7.2018. sa početkom u 9,00 časova (na Ekonomskom fakultetu u Brčkom polaganje prijemnog ispita obaviće se 28.06.2017. u 09,00 časova);
(3) objavlјivanje rezultata konkursa je 4.7.2018. godine do 14,00 časova (konačne liste do 9.7.2018);
(4) upis primlјenih kandidata počinje 10.07.2018. godine, a završava se 13.07.2018. godine.


Drugi upisni rok PRVOG CIKLUSA STUDIJA organizovaće organizacione jedinice visokoškolske ustanove koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema slјedećim terminima:
(1) prijavlјivanje kandidata počinje 27.08.2018. a završava 05.09.2018. godine;
(2) polaganje prijemnog ispita je 07.09.2018. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
(3) objavlјivanje rezultata konkursa je do 10.09.2018. godine do 14,00 časova;
(4) upis primlјenih kandidata počinje 17.09.2018. godine a završava 19.09.2018. godine.

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje iznosi 70,00 KM.

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija - 0831004
 • Vrsta prihoda - 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Uplata će se vršiti prema odluci upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

Prilikom upisa, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta, i to:

 1. izvod iz matične knjige rodjenih;
 2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
 3. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;
 4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti,
 5. ljekarsko uvjerenje

Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta dužna je da centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 časa nakon formiranja rang-liste.

Centralna komisija za upis dostavlja Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou univerziteta.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang-listi plasira u okviru broja utvrdjenog konkursom za upis. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predvidjenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.

Ukoliko se kandidat nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrdjen za upis ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja sadržati i nalaz psihologa.

Rang-lista objavljuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 časova od objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 časova od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

PRIJEMNI ISPIT

Test opšteg znanja iz ekonomije (oba studijska programa). Test će se sastojati od 25 pitanja i radiće se 60 minuta. Test na polaganju prijemnog ispita će sadržavati najmanje 65% pitanja iz ovog Informatora. Svako pitanje sadrži tri ili četiri ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Na pitanje se odgovara zaokruživanjem slova ispred odgovora. Dozvoljeno je zaokružiti samo jedan odgovor. Za svaki tačan odgovor dobija se 2 poena.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

- diplomirani ekonomista 240 ECTS

- diplomirani ekonommista za turizam i hotelijerstvo 240 ECTS

VISINA ŠKOLARINE

Visina školarine za redovne studente prvog ciklusa studija za studijske programe na Medicinskom fakultetu, Muzičkoj i Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu iznos 660 KM, a sve ostale studijske programe 440 KM.

Visina školarine za vanredne studente prvog ciklusa studija na svim studijskim programima iznosi 1.500 KM.

Plaćanja školarine do 26 godina života oslobodjeni su:

 1. studenti - djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
 2. studenti - djeca ratnih vojnih invalida VRS I i II kategorije,
 3. studenti - invalidi VRS od I do V kategorije,
 4. studenti sa invaliditetom i
 5. studenti - djeca bez oba roditelja

50% od punog iznosa školarine, do navršenih 26 godina života,  plaćaju:

 • studenti - djeca ratnih vojnih invalida VRS od III do VI kategorije
 • redovni studenti iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj

Kompletan konkurs


1.3. Upis nove studijske godine i obnova studijske godine

Student koji u toku godine nije skupio 60 ESTS bodova potrebnih za upis naredne školske godine i kome je preostalo do 20 ECTS bodova potrebnih za upis tj ne više od tri predmeta studijskog programa upisane godine odnosno semestra, može upisati školsku godinu uz obavezu da u prvom ispitnom roku naredne školske godine položi preostale ispite i sakupi potreban broj ESTS bodova. Ukoliko student ne položi ispit u datom roku i ne sakupi potrebnih 60 ESTS bodova gubi pravo na prisustvovanje nastavi iz naredne školske godine.

Student koji je uslovno upisao narednu školsku godinu može slušati predmete i prisustvovati vježbama iz praktične nastave prema planu i programu studijske godine.

Student koji je izgubio pravo na prisustvovanje nastavi iz naredne školske godine upisuje ponovo školsku godinu u kojoj nije izvršio obavezu od 60 ESTS bodova i stiče pravo na ispitne rokove za polaganje preostalog ispita.

Student koji obnovi upis u istu godinu studija, snosi troškove studija srazmjerno broju nepoloženih ispita.

Student koji obnavlja godinu plaćajući troškove studija, u slučaju da položi sve ispite u godini studija koju obnavlja do 31. oktobra, ima pravo da se upiše u narednu godinu studija bez plaćanja u okviru broja studenata koji se finansiraju iz Budžeta RS. Komisija koju oformi dekan Fakulteta utvrđuje redoslijed studenata prema uspjehu koji je postigao student na ispitima u godini studija koju je student obnavljao.

Na lični zahtjev Vijeća organizacionih jedinica mogu studentu odobriti fakultativno slušanje nekih predmeta, ukoliko ocijeni da za to postoje organizacione mogućnosti.

U slučaju izmjene sadržaja studijskog programa, student koji ponavlja godinu, obavezan je da prihvati nastale izmjene.

Pravo na upis u narednu godinu studija bez plaćanja u okviru broja studenata koji se finansiraju iz budžeta RS imaju i redovni samofinansirajući studenti koji do 31. oktobra polože sve ispite iz godine koju su upisali.

Studiranje na Fakultetu uz plaćanje troškova studija nije vremenski ograničeno.


1.4. Upis i ovjera semestra

Redovni studenti mogu upisati naredni semestar pod uslovom da su redovno prisustvovali predavanjima i vježbama, što se potvrđuje potpisom predmetnog nastavnika u indeksu. Redovni studenti mogu u toku jednog semestra imati najviše 20% opravdanih izostanaka sa predavanja i vježbi, što ocjenjuje nastavnik prilikom davanja potpisa.

Na kraju semestra i studijske godine ovjerava se indeks studenta. Ovjerom zimskog semestra redovni studenti stiču pravo da pohađaju nastavu u ljetnom semestru.

 

1.5. Predavanja i vježbe

Studenti su dužni da pohađaju predavanja i vježbe iz predmeta na godini studija koju redovno upisuju. Od školske 2004/2005 Ekonomski faklultet se uključio u Bolonjski proces, što znači, posebno vrednovanje i ocjenjivanje znanja studenata kako na ispitu tako i na predavanjima. Naime, studentima se daje mogućnost za polaganje ispita putem testova u okviru predavanja i vježbi u toku semestra pod uslovom da ispune određenu normu i broj bodova na pojedinačnom testu.

Rad i znanje studenta prati se i ocjenjuje kontinuirano u toku semestra i na završnom ispitu. Evidenciju ocjenjivanja vodi stručna služba fakulteta/akademije. Predmetni nastavnik obavezan je da na prvom času nastave upozna studenta sa oblicima praćenja rada, terminima provjere znanja, karakterom i sadržinom završnog ispita, strukturom ukupnog broja poena i načinom formiranja ocjene. Studentu se dodjeljuju poeni za svaki izdvojeni oblik provjere rada i ocjene znanja, u skladu sa ECTS pravilima.

Nastavnik je dužan da javno saopšti studentima rezultate o broju osvojenih poena nakon svake provjere, kao i ukupan broj poena koje je student postigao od početka nastave. U strukturi ukupnog broja poena, najmanje 50% mora biti predviđeno za aktivnosti i provjere znanja u toku trajanja nastave. Na zahtjev studenta nastavnik je dužan da detaljno obrazloži ocjenu njegovog rada.   U okviru trajanja nastavnog procesa u toku svakog semestra (15 sedmica nastave) mogu se organizovati redovne provjere i vanredna provjera znanja u vidu: testova, kvizova, diktata, konverzacije i najmanje dva kolokvija.

Studenti su obavezni prisustvovati svim provjerama znanja. Provjere znanja studenata su javne. Provjere na svim oblicima znanja prihvatiće se kao kumulativni ispit, ukoliko je postignuti rezultat pozitivan, nakon svake pojedinačne provjere i iznosi najmanje 51% u ukupnoj vrijednosti od 100% predviđenog i/ili traženog ukupnog fonda znanja i vještina.

Vijeće fakulteta/akademije, svojim aktima, utvrđuje bliža pravila studiranja i specifičnosti za predmete i dodatne uslove koje student mora ispuniti kao uslov za pohađanje predavanja i polaganje ispita iz pojedinih predmeta u tekućoj studijskoj godini.


1.6. Prelazak sa drugih Fakulteta

Student koji položi najmanje tri ispita na drugom Fakultetu (državnom) može podnijeti pisani zahtjev za prelazak na Ekonomski fakultet. Zahtjev se podnosi dekanu Fakulteta na početku zimskog semestra. Izuzetno se zahtjev za prelazak može podijeti i u ljetnom semestru, ali se onda podnosi Vijeću Fakulteta.

Ako se zahtjev studenta riješi pozitivno, provodi se postupak priznavanja položenih ispita. Nakon provedenog postupka i priznavanja ispita student se upisuje u odgovarajuću godinu studija.


1.7. Nastavak studija

Kandidat sa završenim prvim stepenom studija ili višom školom može nastaviti studij na Ekonomskom fakultetu. Nastavak studija se odobrava nakon provedenog postupka priznavanja svih položenih ispita.

Poslednje ažurirano četvrtak, 28 februar 2019 10:08
 

Online:

Imamo 34 gostiju na mreži


..........