Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Postdiplomski studij Doktorski studij
Doktorski studij Štampa El. pošta

Naučni stepen doktora ekonomskih nauka je najviši naučni stepen koji se stiče na Ekonomskom fakultetu. Doktorat može biti iz onih naučnih oblasti koje se na Fakultetu izučavaju kao matične.

Doktorska disertacija mora predstavljati samostalan naučni rad koji predstavlja doprinos ekonomskoj nauci.
Naučni stepen doktora ekonomskih nauka može steći kandidat:

  • koji ima naučni stepen magistra ekonomskih nauka i najmanje dva objavljena naučna rada u naučnim publikacijama;
  • koji ima stručni stepen specijaliste, objavljene naučne radove i uspješno položen doktorski ispit.

Vijeće Fakulteta može kandidatu dodijeliti mentora za izradu doktorske disertacije.

Komisiju za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije obrazuje Vijeće Fakulteta na svojoj sjednici.

Komisiju za odbranu završene doktorske teze, takođe, određuje Vijeće Fakulteta.

 

Pravilnik o postdiplomskim studijama za sticanje stručnog stepena specijaliste, naučnog stepena magistra nauka i doktora nauka (pdf)

UPUTSTVO (PDF)

 

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

Član 148.

(1) Studenti upisani na diplomski studij koji su ispunili uslove za sticanje statusa apsolventa do kraja akademske 2017/2018. godine prema odredbama Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 12/93, 14/94, 99/04 i 92/05) mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najduže do kraja akademske 2019/2020. godine.

(2) Studenti upisani na diplomski studij u trajanju od pet ili šest godina prema odredbama Zakona o univerzitetu mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najduže do kraja akademske 2021/2022. godine.

(3) Studenti upisani na postdiplomski studij prema odredbama Zakona o univerzitetu mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najduže do kraja akademske 2019/2020. godine.

(4) Ako je visokoškolskoj ustanovi, na koju su upisana lica iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, u međuvremenu oduzeta dozvola za rad, ista je dužna zatečenim studentima obezbijediti završetak školovanja na drugoj licenciranoj visokoškolskoj ustanovi koja izvodi isti ili srodan studijski program.

(5) Stupanjem na snagu ovog zakona studenti koji ne dovrše diplomski i postdiplomski studij u roku predviđenom u st. 1, 2. i 3. ovog člana mogu studije nastaviti u skladu sa ovim zakonom.

Član 149.

(1)  Lica koja su stekla ili će steći akademski naziv magistra nauka, odnosno lica koja su ispunjavala uslove za pokretanje postupka za sticanje naučnog zvanja doktora nauka, prema Zakonu o univerzitetu, mogu steći naučni stepen doktora nauka odbranom doktorske disertacije u skladu sa navedenim zakonom.

(2) Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo da započnu postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka do početka akademske 2017/2018. godine, na univerzitetima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o univerzitetu na onim studijskim programima na kojima je izvedena najmanje jedna generacija studenata postdiplomskog studija, s tim da se naučni stepen doktora nauka može steći zaklјučno sa 30. septembrom 2022. godine.

 

 

 

 

U toku je izrada Elaborata o osnivanju trećeg ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Pale.

Odluka Senata o vrednovanju aktivnosti doktoranata III ciklus (pdf)

 


Poslednje ažurirano petak, 05 jun 2020 09:07
 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 242 gostiju na mreži


..........