Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна I циклус Огласна табла - СП Туризам и хотелијерство Списак тема за завршне радове
Списак тема за завршне радове Штампа Eл. пошта
петак, 23 новембар 2018 16:28

Р.Б.

МЕНТОР

ТЕМА

1.

Проф. др Никола Глуховић

 

Предмети:

Маркетинг,

Међународни маркетинг,

Истраживање (туристичких) тржишта

 

 

 

1. Стварање и мијењање ставова потрошача

2. Перцепција потрошача

3. Утицај културе на обликовање понашања потрошача

4. Приступи истраживању имовинске вриједности бренда

5. Перцепцијска обилјежја локалних и међународних брендова

6. Рационални вс. емоционални мотиви потрошача

7. Изазови сегментирања пословних тржишта

8. Конкурентска улога трансферних цијена

9. Маркетиншки значај вишетржишних варијација животног циклуса производа

10. Истраживање туристичког тржишта за потребе хотелских предузећа

11. Значај и изводлјивост континуираног праћења иностраних тржишта

12. Међународно конкурентско диференцирање

13. Изазови брендирања туристичке дестинације

14. Проблеми истраживања понашања потрошача

15. Маркетиншки потенцијали корисничког тржишта Интернета у свијету

2.

Доц. др Марко Ђого

 

Предмет: Међународна економија

1. Карактеристике сполјнотрговинске размјене БиХ и земалја ЕУ

2. Карактеристике сполјнотрговинске размјене БиХ и земалја ЦЕФТА

3. Сполјнотрговнска размјена земалја насталих распадом СФРЈ

4. Киндлебергерова шема еволуције платног биланса са освртом на економску транзицију у БиХ

5. Гравитациони модел – валидност за трговинску размјену земалја насталих распадом СФРЈ

Предмет: Међународне финансије

1. Де фацто и  де јуре режими девизних курсева у землјама насталим распадом СФРЈ

2. Развој теорија одређивања девизног курса

3. Доходовни приступ прилагођавања платног биланса

4. Цијеновни приступ прилагођавања платног биланса

5. Контраверзе Бретон-Вудског међународног монетарног система

3.

Проф. др Лјубиша Владушић

Предмет:

Теорија и анализа економске политике

1. Цилјеви и инструменти програма економских реформи у Републици Српској

2. Програм економских реформи и тржиште рада у Републици Српској

3. Социјални аспекти  економских  политика

4. Стабилизациони програми Међународног монетарног фонда

5. Компарација ортодоксних и хетеродоксних стабилизационих програма

6. Економска политика за превладавање кризе

7. Филипсова крива и стабилизациона политика

8. Цилјеви монетарне политике

9. Доларизација

10. Цилјеви економске политике различитих теоријских концепција

Предмет:

Економија јавних предузећа

1. Ограничења у пословању јавних предузећа

2. Ефикасност и мјерење перформанси јавних предузећа

3. Тржишни версус просоцијални аспекти привређивања јавних предузећа

4. Преструктурирање јавних предузећа Републике Српске

5. Програми међународних финансијских институција и јавна предузећа

6. Програми Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и јавна предузећа

7. Глобализација и јавна предузећа

8. Модел јавно-приватног партнерства са аспекта интереса јавног сектора

9. Врсте државних активности и начини мјерења величине јавног сектора

10.Анализа приватизације државног капитала у Републици Српској

4.

Доц. др Предраг Млинаревић

Предмет: Макроекономија

1. Девизни курс као детерминанта екстерне конкурентности

2. Улога политика на тржишту рада на  дугорочну незапосленост

3. Значај структуре и обима инвестиција у контексту подстицања привредног раста

4. Стране директне инвестиције и структурна трансформација привреда земалја бивше Југославије

5. Јавни дуг и привредни раст- заблуда или доказани каузалитет

6. Демократија и привредни раст

7. Импликације разлика између ИС-ЛМ модела и Тејлоровог правила на вођење монетарне политике

8. Домети квантитативних олакшица у остваривању макроекономских цилјева

9. Криза подпотрошње и фискална консолидација- контроверзе у свијетлу последње економске кризе

10. Фискални мултипликатори као аналитички инструмент утврђивања доприноса фискалне политике

11. Индустријска политика и структурне промјене

12. Филипс-Окунов модел и његово важење у случају земалја бивше Југославије

13. Рикардијанска једнакост и антициклична фискална политика

14. Значај нето радничких дознака за привредни раст БиХ

15. Компаративна анализа извора привредног раста земалја бивше Југославије

5.

Доц. др Зорица Голић

Предмет:

Финансијско пословање

1. Групно финансирање и туризам

2. Методе оцјене инвестиционих пројеката и управлјање пројектним ризицима

3. Управлјање залихама и њихов утицај на успјешност пословања туристичких предузећа

4. Примјена бихевиоралних финансија

5. Технике евалуације и одлучивања у капиталном буджетирању

6. Праћење перформанси инвестиције

7. Групно финансирање и иновативни развој туризма

8. Специфични облици финансирања предузећа

Предмет:

Пословне финансије

1. Ризик и принос портфолиа

2. Финансијске одлуке и буджетирање капитала

3. Капитална улагања предузећа – цилј и методе процјене

4. Групно финансирање као иновација у финансирању малих и средњих предузећа

5. Анализа финансијских извјештаја са цилјем инвестирања у акције компанија

6. Бихевиоралне финансије – рационалност и ирационалност у финансијама

7. Финанирање капиталних инвестиција хартијама од вриједности

8. Корпоративно управлјање у БиХ

6.

Проф. др Бранислав Машић

Предмети:

Менаджмент,

Услуге и услужни бизнис,

Пословно планирање

1. Историја менаджмента: куда иде савремена пракса и теорија

2. Организационо окружење и култура

3. Организациона стратегија

4. Глобални менаджмент

5. Управлјање тимовима

6. Управлјање системима лјудских ресурса

7. Мотивација и њен значај у бизнису

8. Управлјање услужним и производним операцијама

9. Димензије стратегијског менаджмента

10. Стратегијска анализа

11. Стратегијски избор

12. Генеричке стратегије

13. Међународне стратегије

14. Димензије стратегијске промјене

15. Лидерство и стратегијске промјене

16. Повезивање стратегије са операцијама ради стицања конкурентске предности

17. Димензије квалитета услужне стратегије

Предмети:

Менаджмент манифестација,

Туристичке дестинације

1. Клјучни елементи планирања догађаја

2. Концепт и дизајн догађаја

3. Како управлјати финансијама догађаја

4. Протокол и имплементација догађаја

5. Стратегијско управлјање туристичком дестинацијом

6. Конкурентност и одрживост туристичке дестинације

7. Кризни менаджмент туристичке дестинације

7.

Проф. др Александар Стојановић

Предмети:

Јавне финансије, Европске економске интеграције, Порези и пореско планирање, Економика туризма

1. Фискална и монетарна политика Европске уније

2. Социјална политика ЕУ – образовање

3. Потенцијали и ограничења у развоју бањског туризма Републике Српске

4. Висина и утицај пореског оптерећења плата на цијену рада у Републици Српској

5. Трговинска политика Европске уније

6. Хоризонтално и вертикално фискално изравнање у БиХ

Последње ажурирано петак, 23 новембар 2018 16:36
 

Онлине:

Имамо 104 гостију на мрежи


..........