Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje
Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje Štampa El. pošta
ponedeljak, 15 maj 2017 12:16

Predmet: Resursi kulturne i istorijske baštine

Predmetni nastavnik: prof. dr Goran S. Jović

OBAVEZNO GRADIVO ZA UČENјE

(Usklađeno sa novim silabusom za školsku 2016/17.)

 

Udžbenik: Goran S. Jović (2017): Resursi kulturne i istorijske baštine: skripta predavanja, Ekonomski fakultet, Pale.

Gradivo za Prvi kolokvijum: str. 1-20. Kologvijum se radi u vidu eseja. Dve grupe studenata rade po tri pitanja a ocenjuju se sa 0-15 bodova (svaki tačan i kompletan odgovor nosi maksimalno 5 bodova; Kolokvijalni rad ukupno može imati 0-15 bodova).

Gradivo za Drugi kolokvijum: poglavlјe Antropogene turističke vrednosti; poglavlјe Elementi marketing mix-a u kulturnom turizmu; poglavlјe Savremene koncepcije marketinga kulturnog turizma; poglavlјe Marketing menadžment turističke destinacije kulturnog turizma. Kolokvijum se radi u vidu eseja. Studenti su podelјeni u dve ili tri grupe a svaka grupa dobija po tri pitanja za odgovor. Kolokvijalni rad se ocenjuje sa 0-15 bodova (svaki tačan i kompletan odgovor nosi maksimalno 5 bodova).

Spisak pitanja za Završni ispit:

 1. Ličnost i kultura
 2. Uloga stavova i sugestija u formiranju i zadovoljenju turističkih potreba
 3. Jezik kao sredstvo komuniciranja
 4. Ponašanje jedinki u grupi i psihološko ponašanje grupe
 5. Osnovne karakteristike kulturnih turističkih potreba
 6. Kulturni elementi turističkog kretanja
 7. Informisanost – kulturni element turističkog kretanja
 8. Upoznavanje – kulturni element turističkog kretanja
 9. Kontaktiranje – kulturni element turističkog kretanja
 10. Doživljavanje – kulturni element turističkog kretanja
 11. Kulturni značaj turističkih kretanja
 12. Pojam i definicija kulturnog turizma
 13. Tipologija kulturnog turiste
 14. Pojam i značaj turističke kulture
 15. Klasifikacija dobara kulturnog nasleđa
 16. Prirodna i kulturna dobra na Listi svetske baštine
 17. Vrste kulturnog turizma
 18. Turistička ponuda (proizvod) u kulturnom turizmu
 19. Pojam antropogenih turističkih vrednosti
 20. Etnografske turističke vrednosti
 21. Umetnost kao turistička vrednost
 22. Umetnost civilizovanog društva
 23. Antička Grčka i uticaj na Rim
 24. Humanizam i renesansa
 25. Ambijentalne turističke vrednosti
 26. Turističke manifestacije
 27. Turistička valorizacija antropogenih atrakcija
 28. Elementi turističke valorizacije antropogenih atrakcija
 29. Metode turističke valorizacije antropogenih atrakcija
 30. Neke tendencije u razvoju kulturnog turizma Evrope
 31. Neke tendencije u razvoju kulturnog turizma u svetu
 32. Elementi marketing mix-a u kulturnom turizmu
 33. Specifičnost komunikacije sa kulturnim turistima
 34. Savremene koncepcije marketinga kulturnog turizma
 35. Marketing menadžment turističke destinacije kulturnog turizma
 36. Primena ICT tehnologije kulturnog turizma
 37. Pojam održivog razvoja kulturnog turizma
 38. Međunarodne aktivnosti koje doprinose održivom razvoju kulturnog turizma
 39. Indikatori za merenje održivog razvoja kulturnog turizma
 40. Neki aspekti planiranja održivog razvoja kulturnog turizma na destinaciji

 

 

Online:

Imamo 70 gostiju na mreži


..........