Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Početna Vijesti Drugi upisni rok 2015/16
Drugi upisni rok 2015/16 Štampa El. pošta
utorak, 14 jul 2015 09:25

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini. Na organizacionim jedinicama Univerziteta ima mjesta za 2.928 novih studenata i 105 brucoša na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Foči.

 • Ekonomski fakultet Pale 51 student
 1. SP Ekonomija - 0 budžet, 15 sufinansiranje, 10 strani državljani, 9 vanredni
 2. SP Turizam i hotelijerstvo - 0 budžet, 8 sufinansiranje, 4 strani državljani, 5 vanredni

Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Kandidati koji konkurišu na upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrdjuje se na osnovu:

 • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i
 • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrdjivanje redoslijeda kandidata (rang-liste) obavlja Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta u saradnji sa centralnom komisijom za upis na studijske programe univerziteta.

Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang-listi.

U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Na Medicinskom fakultetu u Foči pravo upisa imaju kandidati koji ostvare najmanje po 50% tačnih odgovora iz svakog testa pojedinačno i čija je prosječna ocjena iz prethodnog obrazovanja 3,0 i više.

Ukoliko broj primljenih studenata bude manji od minimuma utvrdjenog zakonskim odredbama, navedenim studentima će biti ponudjen drugi odgovarajući studijski program.

Kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva studijska programa koji imaju istovjetan kvalifikacioni ispit, s tim što će se prilikom prijavljivanja izjasniti koji je prvi, a koji je drugi studijski program.

Drugi upisni rok:

organizovaće organizacione jedinice visokoškolske ustanove koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sljedećim terminima:

 • prijavljivanje kandidata počinje 24.08.2015. a završava 28.08.2015. godine;
 • polaganje prijemnog ispita je 31.08.2015. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
 • objavljivanje rezultata konkursa je do 02.09.2015. godine do 14,00 časova;
 • upis primljenih kandidata počinje 07.09.2015. godine a završava 11.09.2015. godine.

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje iznosi 70,00 KM.

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija - 0831004
 • Vrsta prihoda - 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Uplata će se vršiti prema odluci upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

Prilikom upisa, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta, i to:

 1. izvod iz matične knjige rodjenih;
 2. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;
 3. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti,
 4. ljekarsko uvjerenje za Medicinski fakultet Foča, izdato od strane studentske poliklinike Medicinskog fakulteta u Foči, i za Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale;

Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta dužna je da centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 časa nakon formiranja rang-liste.

Centralna komisija za upis dostavlja Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou univerziteta.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang-listi plasira u okviru broja utvrdjenog konkursom za upis. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predvidjenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.

Ukoliko se kandidat nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrdjen za upis ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja sadržati i nalaz psihologa.

Rang-lista objavljuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 časova od objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 časova od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

VISINA ŠKOLARINE

Visina školarine za redovne studente prvog ciklusa studija za studijske programe na Medicinskom fakultetu, Muzičkoj i Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu iznos 660 KM, a sve ostale studijske programe 440 KM.

Visina školarine za vanredne studente prvog ciklusa studija na svim studijskim programima iznosi 1.500 KM.

Plaćanja školarine do 26 godina života oslobodjeni su:

 1. studenti - djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
 2. studenti - djeca ratnih vojnih invalida VRS I i II kategorije,
 3. studenti - invalidi VRS od I do V kategorije,
 4. studenti sa invaliditetom i
 5. studenti - djeca bez oba roditelja

50% od punog iznosa školarine, do navršenih 26 godina života,  plaćaju:

 • studenti - djeca ratnih vojnih invalida VRS od III do VI kategorije
 • redovni studenti iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj

Kompletan konkurs

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 118 gostiju na mreži


..........