Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Početna Vijesti Predstavljena knjiga „Ekonomska politika – regionalni aspekti“
Predstavljena knjiga „Ekonomska politika – regionalni aspekti“ Štampa El. pošta
četvrtak, 27 oktobar 2016 10:39

Na štandu Republike Srpske na Sajmu knjiga u Beogradu i na štandu Ekonomskog fakulteta u Beogradu predstavljena je knjiga  „Ekonomska politika – regionalni aspekti“, autora prof. dr Bojana Dimitrijevića, prof. dr Nikole Fabrisa, prof. dr. Ljubiše Vladušića, prof dr Milivoja Radovića i doc. dr Maje Jandrić. Na promociji knjige govorili su izvršni direktor CBC dr Radoica Luburić, prof. dr Bojan Dimitrijević, prof. dr Nikola Fabris i prof. dr Ljubiša Vladušić. Knjiga je zajedničko izdanje Ekonomskih fakulteta u Beogradu i Palama.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu i ove godine, već tradicionalno, predstavlja svoja izdanja i naučne časopise na štandu Republike Srpske na 61. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga.

Knji­ga predstavlja uni­ver­zi­tet­ski udž­be­nik i pi­sa­na je na osno­vu pro­gra­ma za pred­met Te­o­ri­ja i ana­li­za eko­nom­ske po­li­ti­ke. Me­đu­tim, za raz­li­ku od pret­hod­nog iz­da­nja ovo iz­da­nje je pisano kao re­gi­o­nal­ni udž­be­nik i sto­ga su uklju­če­ne eko­nom­ske po­li­ti­ke u Sr­bi­ji, Bo­sni i Herce­go­vi­ni i Cr­noj Go­ri. Knji­ga je po­de­lje­na na če­ti­ri lo­gič­ke ce­li­ne, sa trinaest poglavlja: Po­jam i te­o­rij­ske kon­cep­ci­je eko­nom­ske po­li­ti­ke, Mo­ne­tar­na, fi­skal­na po­li­ti­ka i ekonomska politika na tržištu rada, Sta­bi­li­za­ci­o­na eko­nom­ska po­li­ti­ka i Me­đu­na­rod­ni aspekt ekonom­ske po­li­ti­ke. Udžbenik omogućava stu­den­tima da se ospo­so­be za lak­še razumevanje slože­ne ekonomske stvar­nosti, njeno di­jag­no­sti­kovanje i lakšu pri­me­nu odgovara­ju­će „terapi­je” u prak­si, u ci­lju efi­ka­sni­jeg i ra­ci­o­nal­ni­jeg funk­ci­o­ni­sa­nja privre­de.

Zemlja počasni gost Sajma je Iran, a do 30. oktobra, predstaviće se više od 450 domaćih i inostranih izlagača, među kojima značajan nastup ima i Republika Srpska na štandu koji je u znaku rečenice “Ideš li, rode” Petra Kočića.
Tokom trajanja ove manifestacije, premijerno će biti predstavljena književna izdanja, a publika će moći da prisustvuje i brojnim diskusijama i predavanjima o književnosti, izdavaštvu i aktuelnom društvenom trenutku.

Ekonomski fakultet Pale

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 116 gostiju na mreži


..........