Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Početna Vijesti Plan i program rada Ekonomskog fakulteta za mandatni period 2018-22. godine
Plan i program rada Ekonomskog fakulteta za mandatni period 2018-22. godine Štampa El. pošta
utorak, 28 avgust 2018 16:36

Dr Radomir Božić, redovni profesor

PLAN I PROGRAM RADA EKONOMSKOG FAKULTETA PALE ZA MANDATNI PERIOD 2018.- 2022. GODINA

Ko hoće nešto da učini, nađe način; ko neće ništa da učini, nađe opravdanje“. P. Pikaso

Motiv i razlog da se prijavim na Interni konkurs za izbor dekana Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu su vlastita (pr)ocjena stanja u domenu obrazovanja ekonomista, studija ekonomije, statusa ekonomije kao nauke i prakse u našem društvu, sa jedne strane, te (pr)ocjena stanja na Ekonomskom fakultetu Pale i potrebe i mogućnosti da se stanje pobolјša i obezbijedi kvalitetniji rad i dalјi razvoj ovog Fakulteta, sa druge strane.

Smatram da je stanje na Ekonomskom fakultetu Pale poodavno neprihvatlјivo, ali da postoje potencijali da se, kroz ozbilјan rad nastavnika, saradnika i pratećih službi Fakulteta i Univerziteta, te kroz istinski partnerski odnos sa studentima, unaprijedi kvalitet studija i kvalitet znanja i vještina koji se tokom studija stiču, što mora biti primarni interes nastavnog osoblјa, kao i studenata, njihovih porodica i društva u cjelini. Taj potencijal su prostorni i drugi uslovi koji postoje za rad, postojeća struktura nastavnog osoblјa, ali pod uslovom da se oko toga postignemo konsenzus i unaprijedimo rad na Fakultetu, a posebno mlade koleginice i kolege koji tek treba da se dokazuju i razvijaju svoje univerzitetske karijere. Ozbilјni fakulteti uostalom jačaju svoje nastavne potencijale kroz kontinuirani prijem najbolјih i najambicioznijih studenata  pružajući im  priliku da postanu bolјi profesori od svojih profesora.

Tokom poslednjih nekoliko mjeseci na Fakultetu su urađene značajne stvari koje u suštini predstavlјaju prekid sa dosadašnjom lošom praksom i upravlјanjem Fakultetom, a izbor dekana je prilika da se sa pozitivnim promjenama nastavi još odlučnije.

Ovo je klјučna poruka ovog Programa, a njegova uspješna realizacija je način da se povrati ugled koji je Ekonomski fakultet Pale, koji s punim pravom baštini tradiciju Ekonomskog fakulteta Sarajevo na prostoru Republike Srpske, imao od početka rada na Palama i koji obrazuje studente najvećim dijelom iz istočnog dijela Republike Srpske. Najbolјa potvrda tog ugleda i percepcije javnosti i izvan regije koja gravitira sjedištu Fakulteta, je činjenica da su se, u godinama kada je ovaj Fakultet imao nastavnu liniju u Bijelјini, na ovaj Fakultet upisivali ponajbolјi učenici iz Gimnazije i Ekonomske škole u Bijelјini jer su i oni i njihovi roditelјi vjerovali da će tu dobiti najbolјe ekonomsko obrazovanje, znanja i vještine.

Cilјevi ovog Programa i njegove realizacije su:

 1. Kreiranje, usvajanje, promocija i primjena novog nastavnog plana na sva tri ciklusa studija standardizovane strukture koju imaju ozbilјni ekonomski fakulteti koji će omogućiti da naši studenti stiču znanja i vještine kao i njihove kolege na drugim respektabilnim ekonomskim fakultetima;
 2. Stvaranje uslova za razvoj vlastitog nastavnog kadra kroz kontinuiranu selekciju i izbor najbolјih i najambicioznijih iz reda vlastitih studenata i podršku za njihov razvoj tokom cijele univerzitetske karijere, uklјučujući i saradnju sa drugim respektabilnim ekonomskim fakultetima;
 3. Uspostavlјanje istinskog partnerskog odnosa sa studentima, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, na osnovama zajedničkog cilјa – visok kvalitet znanja i vještina i ososoblјavanje za njihovu primjenu koja našim svršenim studentima treba da omogući konkurentsku prednost na očekivno sve konkurentnijem tržištu rada;
 4. Kvalitet studija, odnosno kvalitet i primjenlјivost znanja i vještina zasnovani na konzistentnoj i odgovornoj primjeni odgovarajućeg režima studija koji treba da poveća nivo znanja i vještina koje se stiču na ovom Fakultetu, a ne olakšavanje sticanja diplome uz sve manje rada nastavnika, saradnika i studenata, i time vraćanje ugleda i povjerenja javnosti koje je Ekonomski fakultet Pale imao ranije;
 5. Unapređenje naučno-istraživačkog rada kroz individualni rad nastavnika i saradnika, kroz usmjeravanje i zajednički rad sa studentima na drugom i trećem ciklusu studija, te kroz naučno-istraživačke projekte i konsultantske usluge komercijalnog karaktera;
 6. Kao rezultat svega navedenog, odgovarajuće akreditacije Fakulteta, ciklusa studija i studijskih programa, ali suštinske, a ne formalne.

U nastavku je kratka elaboracija realizacije navedenih cilјeva, koja će ukoliko dobijem podršku Nastavno-naučnog vijeća biti, zajedno sa odabranim „dekanskim timom“, ali i svim članovima ovog Vijeća koji to žele i koji su spremni da daju svoj doprinos, operacionalizovana i konkretizovana kroz dinamički plan tokom mandatnog perioda do 2022. godine.

(1) Kreiranje, usvajanje, promocija i primjena novog nastavnog plana na sva tri ciklusa studija

Klјučno pitanje i vodilјa svake visokoobrazovne institucije je Nastavni plan i način njegove realizacije. Adekvatan nastavni plan svakog ekonomskog fakulteta, koji pretenduje da bude ozbilјan i da studentima omogući sticanje znanja i vještina odgovarajućeg kvaliteta, koji traži i prepoznaje „normalno“ tržište rada, ali i omogućava razvoj vlastitog kadra te ozbilјno bavlјenje ekonomskom naukom, je prvi, ili kako bi rekli matematičari potreban uslov da bi se fakultet kretao u potrebnom smjeru i ostvario svoje ukupne cilјeve. Da taj preduslov ne bi ostao samo mrtvo slovo na papiru potrebno je da ga sve zainteresovane strane – partneri, prije svih nastavno osoblјe, rukovodstvo fakulteta i studenti prihvate kao sredstvo za realizaciju zajedničkog cilјa – ozbilјan studij ekonomije i visok kvalitet stečenih znanja i vještina koje će valorizovati tržište rada u najširem smislu riječi.

Kakav je nastavni plan je potreban Ekonomskom fakultetu Pale i kako procijeniti da li je on adekvatan?

Po mom dubokom ubjeđenju, ali i po mišlјenju, prije svih, mladih kolega sa kojima sam razgovarao na ovu temu tokom prethodnih mjeseci, osnovni principi novog nastavnog plana su dati u nastavku.

Mišlјenje koje sam zastupao prilikom predlaganja i donošenja i prethodnih nastavnih planova, koje je poznato kolegama koji su duže na Fakultetu, je da prilikom donošenja (bilo kog)  nastavnog plana na našem Fakultetu ne treba otkrivati „toplu vodu“ niti praviti eksperimente u smislu strukture nastavnog plana, naziva i silabusa/programa predmeta. Obaveza ozbilјnog fakulteta, a naš Fakultet i ovaj Program pretenduju da on bude takav, je da studentima pruži obrazovanje zasnovano na „standardizovanom“ nastavnom planu, odnosno na „standardizovanim“ predmetima koji ga čine (naziv, silabus/program, literatura, ...) koji su uobičajeni na studiju ekonomije u užem i širem okruženju. Smatram da bi to trebalo biti osnova i polazište pristupa donošenju novog nastavnog plana za naredni period. Pri tome je nesporno da  Fakultet treba voditi računa i o postojećoj strukturi nastavnika i potrebi da se predmeti  nastavnog plana „pokriju“  nastavnicima koji su u radnom odnosu na Fakultetu i Univerzitetu, i kojima je ovaj Fakultet i Univerzitet „matična luka“, ali pri tome ne bismo smjeli upasti u zamku da se nastavni plan i predmeti prilagođavaju postojećoj strukturi nastavnika i stoga značajnije odstupe od navedenog pristupa i cilјa.

U cilјu kreiranja, usvajanja i licenciranja/akreditacije novog nastavnog plana potrebno je obezbijediti istinsko učešće svih nastavnika i saradnika, ozbilјne profesionalne i akademske rasprave na katedrama, a zatim među rukovodiocima  katedri, kako bi se, prije konačne rasprave na Nastavno-naučnom vijeću, postigla odgovarajuća saglasnost u pogledu zastuplјenosti katedri i katedarskih predmeta u strukturi nastavnog plana, imajući u vidu prethodno navedeni cilј – „standardizovani“ studij ekonomije koji studentima pruža standardizovano i uravnoteženo ekonomsko obrazovanje kao i na drugim ekonomskim fakultetima za koje smatramo da pružaju takvo reprezentativno obrazovanje budućim ekonomistima.

Adekvatnost novog nastavnog plana bi trebalo (pr)ocjenjivati na osnovu njegove usklađenosti sa prethodno navedenim principima, sa jedne strane, te realnošću ukupnih potencijala Ekonomskog fakulteta Pale da takav plan uspješno primijeni odnosno realizuje kroz nastavno-naučni proces.

Imajući u vidu važnost, složenost i obim aktivnosti koje treba provesti, smatram da je razuman rok da se novi nastavni plan pripremi i njegova primjena počne od školske 2019./2020. godine.

(2) Stvaranje uslova za razvoj vlastitog nastavnog kadra

Ekonomski fakultet na Palama je, kao i drugi fakulteti na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, tokom prethodnih 20-ak godina imao značajno deformisanu strukturu nastavnog kadra, ili tzv. inverznu piramidu u kojoj je bilo dominantno učešće nastavnika u višim naučnim zvanjima. To je bila poslјedica činjenice da su najveći dio nastavnika bili nastavnici sa predratnog Univerziteta u Sarajevu i drugih univerziteta iz bivše SR Bosne i Hercegovine. Drugi razlog je činjenica da je za stvaranje novog vlastitog kadra bilo potrebno vrijeme, a otežavajući faktor su svakako bili i ratni i postratni uslovi. Pored toga, po mom mišlјenju koje je dobro poznato kolegama koji su duže na ovom Fakultetu, je da Ekonomski fakultet na Palama i njegova rukovodstva nisu u dovolјnoj mjeri forsirali prijem novih asistenata i pružali podršku razvoju vlastitog kadra. Ne moramo se oko ovoga složiti, ali period od dvadesetak godina je ipak dovolјno dug da fakultet koji vodi računa o svom razvoju kreira respektabilno jezgro vlastitog nastavnog kadra.

Pod stvaranjem uslova za razvoj vlastitog nastavnog kadra podrazumijevam slјedeće:

 • Praćenje i podsticanje rada postojećih asistenata i stvaranje potrebnih materijalnih i drugih uslova za njihov kvalitetan razvoj i napredovanje (finansijskih, obezbjeđenje odgovarajućih softvera, master i doktorski studij na drugim respektabilnim fakultetima, omogućavanje rada u ozbilјnim naučno-istraživačkim projektima i sl.)
 • Kontinuirano praćenje najbolјih, natprosječnih i najambicioznijih studenata i kontinuirani prijem novih asistenata, vodeći računa o prioritetima i ravnomjernom razvoju klјučnih naučnih oblasti, katedri i predmeta prema postojećim i cilјnim nastavnim planovima;
 • Usvajanje principa „više nastavnika i saradnika“ na naučnim oblastima i predmetima, što treba da bude i jedan od klјučnih principa nastavnog plana“, a ne nepotrebno „cijepanje“ baznih predmeta radi stvaranja prostora za radnu normu nastavnika i saradnika;
 • Ukinuti praksu „moj predmet“, ukoliko ona postoji, i stvoriti uslove da se mlade kolege odmah po sticanju naučnih i nastavnih zvanja uklјučuju u nastavni proces.

(3) Uspostavlјanje istinskog partnerskog odnosa sa studentima

Nesporno je da visoko obrazovanje i fakulteti postoje zbog studenata, i da su studenti i formalno i suštinski i partner i druga strana medalјe procesa studija i visokog obrazovanja. Tako je postulirano Zakonom o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj, te odgovarajućim podzakonskim aktima na Univerzitetu i Fakultetu, a u  skladu sa tim propisima studenti biraju svoje predstavnike i participiraju u radu univerzitetskih i fakultetskih organa. Uostalom to je praksa koja ima dugu univerzitetsku tradiciju.

U skladu sa navedenim, nemoguće je normalno funkcionisanje, a pogotovo uspješna realizacija nastavnog plana i klјučne nastavne funkcije fakulteta bez uspostavlјanja istinskog partnerskog odnosa sa studentima, kao pojedincima, ali i sa njihovim izabranim legitimnim predstavnicima. Pretpostavka tog odnosa i garancija zajedničkog uspjeha je po mom dubokom ubjeđenju ne samo formalni, nego suštinski konsenzus u vezi sa nadam se nespornim zajedničkim cilјem – visok kvalitet znanja i vještina i ososoblјavanje za njihovu primjenu koja našim svršenim studentima treba da omogući konkurentsku prednost na sve konkurentnijem tržištu rada.

Vjerujem da je navedeni cilј nesporan i za studente i za nastavno osoblјe i rukovodstvo fakulteta i da na osnovu njega zaista možemo biti partneri na zajedničkim zadacima u funkciji ostvarenja ovog cilјa. Da ovo ne bi zvučalo kao fraza, to po mom mišlјenju znači, otvoren i konstruktivan razgovor o svakom pitanju i/ili problemu koji se pojavi u vezi sa organizacijom procesa nastave i ispita (u skladu sa utvrđenim pravilima), o idejama i prijedlozima kako ove procese unaprijediti i pobolјšati, kako podstaći i motivisati jedni druge da radimo više i postignemo bolјe i mjerlјive rezultate, zasnovane na radu, znanju i vještinama, a ne na spuštanju kriterijuma, prolaznosti po svaku cijenu i sl., što je siguran sam cilј i interes svih studenata koji su upisali fakultet da bi stekli znanje i vještine koje će im trebati, a ne stekli diplome iza kojih ne stoje takva znanje i vještine.

Imajući u vidu činjenicu da studenti kao mladi lјudi imaju potrebu da, uz studij imaju i svoj društveni život u najširem smislu riječi (sport, kultura, zabava, druženje,...) smatram da Fakultet u okviru svojih mogućnosti treba da pomogne „svojim“ studentima da i taj segment studentskog života „prožive“ tokom studija. Da i to ne bi zvučalo kao fraza, to bi po mom mišlјenju trebalo da se realizuje na način da organi Fakulteta pomognu u realizaciji ideja i projekata koje iniciraju i predlože studenti, uklјučujući i posredovanje u pomoći od strane alumni asocijacije bivših studenata i poslovnih partnera Fakulteta.

(4)     Kvalitet studija, odnosno kvalitet i primjenlјivost znanja i vještina zasnovani na konzistentnoj i odgovornoj primjeni odgovarajućeg režima studija

Rezultat rada svakog fakulteta u domenu njegove klјučne obrazovne funkcije, mjeren kvalitetom studija, odnosno kvalitetom znanja i vještina koja studenti stiču, ukoliko su ostvareni prethodno navedeni cilјevi i zadaci, zavisi od toga kako se realizuje utvrđeni režim studija. To naravno zavisi od toga koliko se svaki učesnik tj. svaki nastavnik i saradnik/asistent i svaki student ozbilјno posvete svojim „preuzetim“ obavezama. Drugim riječima, koliko odgovorno i predano nastavnici i saradnici drže predavanja i vježbe; koliko razumlјivo tumače i pomažu studentima da shvate, razumiju i nauče prethodno utvrđene programe/silabuse; koliko je utvrđena literatura dostupna, razumlјiva i prilagođena; koliko se konzistentno primjenjuju pravila studiranja, uklјučujući i provjeru znanja i ispite; da li su nastavnici, saradnici, ali i studenti spremni i za dodatni rad da bi se pojasnile određene kompleksnije oblasti, po procjeni nastavnog osoblјa, ali i po procjeni i na zahtjev studenata; te koliko ozbilјno studenti ispunjavaju svoje obaveze. Da bi se obezbijedio uvid u odvijanje ovog procesa rukovodstvo Fakulteta i studentski predstavnici kao partneri na istom cilјu/zadatku, treba da kontinuirano prate proces i poštovanje režima studija, da se o tome otvoreno razgovara i da se po potrebi blagovremeno preduzimaju odgovarajuće korektivne aktivnosti.

Da bi se obezbijedio cilјani zadovolјavajući kvalitet studija, a ne prolaznost po svaku cijenu i kao poslјedica takvog pristupa ocjena kao „kvazi“ indikacija rezultata i uspjeha, Fakultet sa studentima kao istinskim partnerima, može da uradi mnogo, prije nego što alibi za prvi ciklus studija potraži u nivou znanja koji novoupisani studenti donesu iz srednje škole i nezainteresovanosti studenata za rad i studiranje.

Ne pretendujući na potpunost, neki od modaliteta kako to postići, poznati u praksi ozbilјnijih ekonomskih fakulteta, bi mogli biti:

 • Kontinuirana, a ne ad hoc, promocija i prezentacija Ekonomskog fakulteta Pale kao fakulteta na kome se „studira“ ekonomija i omogućava sticanje kvalitetnog znanja i vještina potrebnih savremenom tržištu rada, zasnovana i na prezentaciji realnih dosadašnjih rezultata i ostvarenja u obrazovanju i naučno-istraživačkom radu;
 • Na prethodno utvrđenoj osnovi privlačenje bolјih i ambicioznijih srednjoškolaca za upis na ovaj fakultet;
 • Organizovanje pripremne nastave za polaganje prijemnih/kvalifikacionih ispita za potencijalne kandidate;
 • Organizovanje posebne pripremne nastave na novoupisane studente (brucoše) iz onih oblasti za koje je to potrebno prije početka redovne nastave na prvoj godini;
 • Na prijedlog nastavnika i saradnika, ili studenata, organizovanje dodatne nastave i vježbi na onim predmetima na kojima se ukaže takva potreba, kako radi pomoći studentima da savladaju nastavni program, tako i radi pripreme najbolјih, natprosječnih i najambicioznijih studenata da ostvare još bolјe rezultate, učestvuju na takmičenjima ili u istraživačkim projektima;

Pored navedenog, radi sticanja praktičnih znanja, nastavno osoblјe može i mora  kroz realizaciju nastavanih programa/silabusa omogućiti studentima razumijevanje i osposobiti ih za praktičnu primjenu znanja iz svih predmeta, kako cilјevi i ishodi učenja, navedeni u silabusima, ne bi ostali samo „spisak lijepih želјa“. U istom cilјu rukovodstvo Fakulteta treba, u saradnji sa institucijama i poslovnom zajednicom, uklјučujući vlastitu alumni asocijaciju, obezbijediti i „studentsku praksu“ za svakog studenta do okončanja prvog ciklusa studija (vjerovatno je najbolјe rješenje nakon završetka treće godine studija).

Okosnica kvaliteta studija na drugom i trećem ciklusu bi trebalo biti podsticanje konkurencije i takmičarskog duha u savladanju utvrđenih planova i programa, usvajanje i primjena metodologije naučno-istraživačkog rada, kvalitet pristupnih, seminarskih i završnih radova (na drugom ciklusu), te kreiranje i provođenje empirijskih i primijenjenih istraživanja u funkciji izrade završnih radova i doktorskih disertacija. Nastavnici i organi Fakulteta mogu i treba da pomognu da se rezultati istraživanja i najbolјi radovi publikuju u časopisima, na naučnim skupovima i promovišu kao individualni rad naših studenata, ali i Fakulteta, te pomoći u obezbjeđenju odgovarajuće finansijske podrške. Odgovornost Fakulteta u ovom domenu, svih nastavnika pojedinačno i nadležnih organa, je da da se promoviše istinski naučno-istraživački rad i spriječe pokušaji plagiranja.

Režim studija zasnovan na navednim principima i kontinuirana borba za kvalitet studija i znanja i vještina, nastavnog osoblјa i studenata, uklјučujući i osposoblјavanje za njihovu primjenu, je jedini način i put za vraćanje ugleda i povjernja javnosti koje je Ekonomski fakultet Pale imao ranije, za (re)pozicioniranje diploma stečenih na ovom fakultetu na tržištu rada i za dalјi razvoj ovog Fakulteta.

(5) Unapređenje naučno-istraživačkog rada

S obzirom da je na ozbilјnim fakultetima, ili onima koji pretenduju da to budu, nemoguće razdvojiti obrazovno-nastavni od naučnog rada, na Ekonomskom fakultetu Pale je potrebno i moguće, uprkos objektivno prisutnim organičennjima, unaprijediti naučno-istraživački rad. To je obaveza svakog nastavnika i saradnika, ali i katedri i Nastavno-naučnog vijeća i rukovodstva Fakulteta, prije svega u pogledu stvaranja potrebnih pretpostavki. Kontinuirani naučno-istraživački rad omogućava nastavnom osoblјu da studentima prenose aktuelna znanja i vještine i rezultate tuđih i sopstvenih empirijskih istraživanja koji potvrđuju ekonomske teorije i modele i time opravdanost izučavanja ekonomije kao nauke i prakse. Pored toga, rezultati naučno-istraživačkog rada su najbolјa promocija ozbilјnosti bilo kog fakulteta i njegove konkurentske pozicije i u obrazovnoj i naučno-istraživačkoj sferi, a na ekonomskim fakultetima mogu biti i značajan izvor vlastitih prihoda i finansiranja.

Ono što nadležni organi Fakulteta realno mogu uraditi u funkciji podsticanja naučno-istraživačkog rada je, prije svega:

 • Osposoblјavanje vlastitog kadra za ozbilјan naučno-istraživački rad, uklјučujući i pripremu projektnih zadataka i prijava za odgovarajuće naučno-istraživačke projekte;
 • Obezbjeđenje informacija o konkursima i projektima koje finansiraju domaći i inostrani finansijeri i institucije;
 • Materijalno-tehnička i finansijska pomoć za pripremu prijava i učešće na konkursima;
 • Obezbjeđenje materijalno-tehničkih pretpostavki za naučno-istaživački rad (računarska i IT podrška – računari, softveri, pristup relevantnim bazama podataka) u saradnji sa Univerzitetom i resornim ministarstvima;
 • Uspostavlјanje odgovarajućeg motivacionog mehanizama za pripremu, ugovaranje i realizaciju komercijalnih istraživačkih projekata i konsultantskih usluga.

(6) Akreditacije Fakulteta, ciklusa studija i studijskih programa

Iako je i u formalnom ali u suštinskom smislu odgovarajuća akreditacija, bilo obavezna, bilo prestižna, nesumnjivo cilј kome svaki fakultet teži i logično jedan od osnovnih cilјeva, u ovom programu ona se tretira kao izvedeni cilј, a ne cilј koji je sam sebi svrha. Nesporno je da su formalne akreditacije ili licenciranje visokoškolskih ustanova propisane i kod nas, te da nije moguće da bilo koja od njih bez tog formalnog preduslova upisuje studente, organizuje studij i izdaje diplome. Stoga marketinški pristup pojedinih visokoškolskih ustanova i fakulteta i u našoj praksi da su „akreditovani ili licencirani“ ili prvi koji su za to ispunili uslove, ne znači mnogo ukoliko se radi samo o formi, osnosno ako iza tog „prefiksa“ ne stoji suština odnosno kvalitet studija, te stečenih znanja i vještina kao osnova stečene diplome.

Stoga je u ovom Programu akreditacija ostavlјena i razmatrana kao poslednji u nizu cilјeva, iako naravno ne i najmanje važan. Razlog za to je shvatanje da će akreditacija/licenciranje Ekonomskog fakulteta Pale, kao i svakog drugog fakulteta, i formalno i suštinski „doći“ sama po sebi, ukoliko se u interakciji i sinergiji, u potpunosti i suštinski zaista realizuju prethodno elaborirani cilјevi. Pri tome bi sintetički pokazatelј njihove realizacije trebalo da bude kvalitet studija i stečenih znanja i vještina kao osnova stečene diplome i na tome zasnovan ugled Fakulteta i njegova percepcija u očima studenata (bivših, sadašnjih i budućih), njihovih roditelјa, porodica, akademske i najšire javnosti.

Ovakav pristup bi se umjesto „marketinške“ poruke odnosno grafita, za koju uvaženi profesor Milorad Telebak u jednom svom brilјantnom i kritičkom osvrtu pod naslovom „Sunovrat obrazovanja“  navodi da je viđen na jednom fakultetu u Brčkom „Tu me cijene, tu kupujem“, po mom dubokom uvjerenju trebao svesti na očekivanje roditelјa i studenata Ekonomskog fakulteta Pale „Tu nas cijene, tu se studira i uči ekonomija, tu se stiču relevantna znanja i vještine za njihovu primjenu u praksi, tu treba studirati ekonomiju“.

Pale, juli 2018. godine

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 129 gostiju na mreži


..........